Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Chương trình hoạt động

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo các báo cáo thẩm tra
Chiều ngày 15.9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp để thông qua dự thảo các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX. Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Thanh chủ trì. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh.
Hoàn thiện quy định về đại biểu Hội đồng nhân dân
Thực tế đã chứng minh, hiệu quả hoạt động HĐND mỗi cấp, mỗi địa phương phụ thuộc khá lớn vào chất lượng đại biểu bởi mặc dù áp dụng chung các quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn nhưng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử lại có sự khác biệt. Trong quá trình thực hiện chủ trương, quy định mới về giảm số lượng đại biểu HĐND cần nhận diện đầy đủ các bất cập để có những giải pháp cụ thể đảm bảo hiệu quả hoạt động HĐND và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đại biểu.
Nhiều cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung từ năm 2021
Trong những năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực, đây là cơ sở pháp lý để UBND và các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên từ năm 2021, nhiều cơ chế, chính sách cần bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế, thúc đẩy Quảng Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.
Đại biểu chuyên trách – Vai trò và trách nhiệm
Cùng với việc hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động HĐND, thực tiễn đã chứng minh một trong những yếu tố góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp chính là vai trò của các đại biểu chuyên trách.
Thực hiện đúng thẩm quyền của Thường trực HĐND - Hướng đến tính chuyên nghiệp trong hoạt động kỳ họp
Để thực hiện đúng quy định về thẩm quyền của Thường trực HĐND theo tinh thần Luật số 47/2019/QH14, một vấn đề đặt ra là cần xem tổ chức kỳ họp là hoạt động thường xuyên của HĐND. Một kỳ họp có thể xem xét quyết định từ 5 - 7 nội dung hoặc nhiều hơn; thành phần tham dự có thể gọn hơn hiện tại, chỉ bao gồm đại biểu HĐND, các cơ quan tham mưu nội dung trình kỳ họp; chương trình kỳ họp cũng cần giảm thời gian cho các thủ tục mang tính nghi thức. Đặc biệt, mỗi chủ thể tham gia quyết định cần hướng đến...

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website