Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin kỳ họp

Phối hợp từ nhiều chủ thể trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10.2021 do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ tọa đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp 03; thảo luận, gợi ý nhiều giải pháp để khắc phục các bất cập, hạn chế trong chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp. Đồng thời định hướng các nội dung trình HĐND tỉnh trong thời gian đến.
Thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng
Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, trình cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật.
HĐND tỉnh thống nhất nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Chiều ngày 29/9/2021, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND).
HĐND tỉnh quyết định bổ sung 02 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021
Tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh đã thống nhất bổ sung 02 biên chế công chức đối với Sở Xây dựng. Sau khi điều chỉnh, số biên chế công chức được giao đối với Sở Xây dựng: 37 biên chế, tổng biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh là 3.126 biên chế.
Bế mạc kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, chiều ngày 29.9, Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tổ chức bế mạc. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì phiên bế mạc.

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website