Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Danh bạ điện thoại, thư điện tử CB, CC, NLĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CQ

DI ĐỘNG

EMAIL

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND

1.

Trình Minh Đức

Chánh Văn phòng

0914.118.889

ductm2@quangnam.gov.vn

ductky@gmail.com

2.

Nguyễn Ngọc Thái

Phó Chánh Văn phòng

3507.788

0975.257.839

thainn@quangnam.gov.vn

ngocthaicpfc@gmail.com

3.   

Nguyễn Văn Diệu

Phó Chánh Văn phòng

3702.455

0905.062.272

dieunv1@quangnam.gov.vn

dieuchulaioez@gmail.com

4.   

Lê Nho Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3506.777

0905.885.456

tuanln@quangnam.gov.vn

nhotuanqnam@gmail.com

II. PHÒNG TỔNG HỢP

5.  

Phạm Thanh Huy

Trưởng Phòng

3506.464

0935.635.209

huypt2@quangnam.gov.vn

huypham2008@gmail.com

6.  

Phan Thị Ái Phiên

Phó Trưởng phòng

3502.233

0932.567.699

phienpta1@quangnam.gov.vn

aiphien84@gmail.com

7.  

Trương Thanh Thủy

Chuyên viên

3830.979

0903.473.123

thuytt2@quangnam.gov.vn

thanhthuy170190@gmail.com

8.

Võ Thị Mỹ Châu

Chuyên viên

0934.873.972

chauvtm1@quangnam.gov.vn

mychauhd88@gmail.com

9.   

Lê Thị Ánh Minh

Chuyên viên

3852.753

0905.592.238

minhlta1@quangnam.gov.vn

anhminh.hdndqn@gmail.com

10.   

Nguyễn Hải Yến

Chuyên viên

0968.488.980

yennh1@quangnam.gov.vn

11.

Phan Mạnh Hà

Chuyên viên

0907.132.532

hapm1@quangnam.gov.vn

12.

Phạm Thị Hạnh

Chuyên viên

3888.456

0983.799.629

hanhpt1@quangnam.gov.vn

hanhhdqna@gmail.com

13.

Nguyễn Lê Châu Trân

Chuyên viên

3535.969

038.214.3845

trannlc1@quangnam.gov.vn

nguyenlechautran@gmail.com

14.  

Lê Thị Hương

Chuyên viên

0935.507.096

huonglt1@quangnam.gov.vn

lehuongqueson@gmail.com

15.  

Huỳnh Ngọc Thanh

Chuyên viên

3810.639

0905.343.156

thanhhn1@quangnam.gov.vn

thanhktktqn@gmail.com

16.

Phạm Thanh Bình

Chuyên viên

0905.412.912

binhpt2@quangnam.gov.vn

binh.pham01@gmail.com

III. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

17.  

Phạm Trí Quốc

Trưởng Phòng

3506.369

0905.278.969

quocpt2@quangnam.gov.vn

phamtriquoc@gmail.com

18.  

Phạm Thị Mỹ Yến

Phó Trưởng phòng

2470.009

0979.743.496

yenptm@quangnam.gov.vn

myyenhd@gmail.com

19.  

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán

3641.757

0983.480.425

hoant3@quangnam.gov.vn

nguyenhoahdnd@gmail.com

20.   

Nguyễn Thị Mỹ Ánh

Chuyên viên

3814.858

0972.035.040

anhntm1@quangnam.gov.vn

myanhvphdqn@gmail.com

21.  

Nguyễn Hữu

Chuyên viên

0948.737.387

huun@quangnam.gov.vn

22.

Nguyễn Thùy Cẩm Vy

Chuyên viên

0905.278.657

vyntc1@quangnam.gov.vn

nguyenthuycamvynt@gmal.com

23.

Nguyễn Cư

Nhân viên

3503.789

0983.155.279

cun1@quangnam.gov.vn

nguyencuhdqnam@gmail.com

24.  

Nguyễn T. Thùy Trang

Văn thư 

3852.731

0905.905.337

trangnnt@quangnam.gov.vn

nguyentrangqnhdnd@gmail.com

25.  

Nguyễn Thị Liễu

Nhân viên

3704.369

0934.788.446

lieunt2@quangnam.gov.vn

26.   

Trương Thoại Nam

Nhân viên

0903.571.577

namtt2@quangnam.gov.vn

27.

Nguyễn Tấn Lộc

Nhân viên

0979.742.467

locnt2@quangnam.gov.vn

28.    

Trần Xuân Cảnh

Nhân viên

0906.434.412

canhtx1@quangnam.gov.vn

29.     

Nguyễn Thành Thiện

Nhân viên

032.676.0918

thiennt1@quangnam.gov.vn

30.

Nguyễn Công Hồ

Nhân viên

0914.127.596

honc@quangnam.gov.vn

31.   

Lê Đình Minh

Nhân viên

3641.357

0983.505.282

minhld@quangnam.gov.vn

III. PHÒNG CÔNG TÁC QUỐC HỘI

32.    

Nguyễn Văn Hiếu

Chuyên viên

0905.063.533

hieunv5@quangnam.gov.vn

hieuvpqhqn@gmail.com

33.   

Trần Thị Diễm Phúc   

Chuyên viên

3.606.567

0934.722.252

phucttd4@quangnam.gov.vn

diemphuc1012@gmail.com

34.

Nguyễn Đình Mỹ

Chuyên viên

0977.964.509

mynd1@quangnam.gov.vn

dinhmytha@gmail.com

35.

Nguyễn Văn Phong

Chuyên viên

0988.092.883

phongnv1@quangnam.gov.vn

phongexp@gmail.com

36.

Nguyễn T.Diễm Hương

Kế toán

0906.566.867

huongntd2@quangnam.gov.vn

huongdiem82@gmail.com

37.

Nguyễn Thị Ánh Trưng

Văn thư

3810.179

0905.596.151

trungnta@quangnam.gov.vn

38.   

Trương Văn Vĩnh

Nhân viên

0905.411.209

vinhtv6@quangnam.gov.vn

truongvanvinhqh@gmail.com

39.   

Mai Đăng Phúc 

Nhân viên

0935.225.552

phucmd@quangnam.gov.vn

maidangphuc12345@gmail.com

40.  

Lê Văn Bình

Nhân viên

0988.396.407

binhlv4@quangnam.gov.vn


* Website: http://dbnd.quangnam.gov.vn

* Email: vphdnd@quangnam.gov.vn/vpdbqh@quangnam.gov.vn

* Fax: 0235.3811.618

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website