Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của UBND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
2 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
3 Về tình hình tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
4 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
5 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
6 Tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019
7 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020
8 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành năm 2020 của UBND tỉnh
9 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
10 Các báo cáo của UBND tỉnh theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh
Tình hình đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website