Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Đề án và dự thảo NQ

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh
Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (Khu T12 và mở rộng)
Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa
Khu đô thị phía Tây sông Vu Gia thị trấn Ái Nghĩa
Khu dân cư khu 5 thị trấn Ái Nghĩa
Dự thảo nghị quyết và phụ lục 05 dự án
2 Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cải thiện mức cho sống một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
3 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021
4 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
5 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
6 Tờ trình thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
7 Tờ trình đề nghị thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
8 Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam
9 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An, Quảng Nam
10 Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức và Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
12 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
13 Về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
14 Về việc thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam
15 Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website