Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Đề án và dự thảo NQ

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Đề nghị ban hành Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020
2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Quảng Nam
3 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022
4 Đề nghị phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
5 Tờ trình thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020
6 Ban hành Nghị quyết về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Theo Tờ trình số 7229/TTr-UBND ngày 03/12/2019 và Công văn số 7300/UBND-KTTH ngày 05/12/2019)
7 Bảng giá đất của 18 huyện, thị xã, thành phố kèm theo hồ sơ về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
9 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
10 Đề nghị ban hành nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Đề nghị ban hành Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam
12 Đề nghị quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam
13 Đề nghị ban hành Nghị quyết về phê duyệt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website