Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đề án và dự thảo NQ

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Đề nghị cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022
2 Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kết quả rà soát nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
3 Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
4 Đề nghị thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai
5 Đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
6 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hạng mục Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm Đường tạm + Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng
Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
8 Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website