Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình
3 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
5 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức chi Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng
và Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Quảng Nam.
6 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023.
7 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
10 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
11 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.
12 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh
13 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết về đề nghị sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐNDngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh.
14 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
15 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website