Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 32 văn bản.
1 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay
2 Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
3 Kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9; tiến độ thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo 65/BCHĐND ngày 09/7/2019 về giám sát giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7
4 Thẩm tra Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019; dự toán thu, chi NSNN, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022
6 Thẩ m tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018
7 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020
9 Thẩm tra Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung theo Cơ chế khuyến khích đầu tư của HĐND tỉnh
11 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020, Nghị quyết số 159/2015/NQHĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
12 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
13 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
14 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
15 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
16 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019, kế hoạch tài chính năm 2020 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
17 Kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
18 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019
19 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020
20 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website