Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 18 tháng 4  năm 2022DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X

(Ngày 21/4/2022)

I. Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (05 phút).

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).

4. Đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình:

4.1. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4.2. Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Thay thế Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam) (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4.3. Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4.4. Đề án quy định mức hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4.5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4.6. Quy định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

4.7. Quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non (10 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

5. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (25 phút).

5.1. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Xem/Tải về)

5.2. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Xem/Tải về)

5.3. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh (Xem/Tải về)

5.4. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh (Xem/Tải về)

5.5. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang (Xem/Tải về)

5.6. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành (Xem/Tải về)

5.7. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Xem/Tải về)

5.8. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Xem/Tải về)

5.9. Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (Xem/Tải về)

6. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (20 phút). 

6.1. Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025 (Xem/Tải về)

6.2. Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh (Xem/Tải về)

6.3. Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh (Xem/Tải về)

6.4. Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi than a Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh (Xem/Tải về)

6.5. Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030 (Xem/Tải về)

Tổng thời lượng: 130 phút

Nghỉ giải lao 15 phút (từ 09 giờ 40 phút đến 09 giờ 55 phút)

7. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút).

7.1. Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (Xem/Tải về)

7.2. Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho công tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (Xem/Tải về)

7.3. Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết về đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Xem/Tải về)

8. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút).

8.1. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (Xem/Tải về)

8.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích,bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025 (Xem/Tải về)

9. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận (07 phút) (Xem/Tải về)

10. Đại biểu thảo luận chung tại Hội trường (30 phút - đến 10 giờ 50 phút)
11. Thực hiện công tác nhân sự (15 phút) (Xem/Tải về)

II. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

1. Từ 13 giờ 30 phút - 15 giờ 30 phút: Tiếp tục thảo luận tại Hội trường và phát biểu giải trình của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Chủ tọa kỳ họp tổng kết thảo luận tại Hội trường.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

5. Nghi lễ chào cờ - bế mạc./.

________________________________
CÁC TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP1.
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Xem/Tải về Tờ trình)
2. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức (Xem/Tải về Tờ trình 2009Tờ trình 2302)
3. Bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn các huyện: Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh. (Xem/Tải về Tờ trình)
4. Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành. (Xem/Tải về Tờ trình)
5. Thống nhất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh. (Xem/Tải về Tờ trình)
6. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/Tải về Tờ trình)
7. Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. (Xem/Tải về Tờ trình)
8. Tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Xem/Tải về Tờ trình)
9. Nội dung hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (Xem/Tải về)
10. Kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án khởi công mới (Xem/Tải về)
11. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam đối với dự án Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang. (Xem/Tải về Tờ trình)
12. Đề án Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2030. (Xem/Tải về Tờ trình)
13. Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/Tải về Tờ trình)
14.
Tiếp tục chủ trương thực hiện phân bổ Quỹ tiền lương đối với những hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Xem/Tải về)
15. Đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (Xem/Tải về Tờ trình)
16. Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025. (Xem/Tải về Tờ trình)

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website