Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select


*  Buổi
sáng từ 7h30

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (05 phút).

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).

4. Thực hiện công tác nhân sự (bầu PCT HĐND, miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021) (20 phút).
5. Đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình, báo cáo:

5.1. Thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021 (10 phút). (Xem/tải về)
5.2. Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/tải về)
6. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)
7. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (20 phút).(Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)
8. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)
9. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)
10.
Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý thảo luận ở tổ (10 phút). (Gợi ý thảo luận tổ)
Tổng thời lượng: 115 phút
Nghỉ giải lao 15 phút (từ 09h25 đến 09h40)
11. Thảo luận ở tổ (4 tổ) về các nội dung trình tại kỳ họp (kể cả các tài liệu lưu hành tại kỳ họp) (90 phút). Chậm nhất đến 11 giờ 15 phút, thư ký các tổ trưởng chuyển bảng tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ về Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh để tổng hợp. (Danh sách đại biểu thảo luận tại các tổ)

* Buổi chiều từ 13h30

1. Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở các tổ tại buổi thảo luận.
2. Đại diện UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết phát biểu giải trình các nội dung theo đề nghị của các ban trong các báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của đại biểu tại phiên thảo luận tổ.
3. Đại biểu tiếp tục thảo luận chung tại hội trường.
4.
Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận.
Nghỉ giải lao 15 phút
5. Chủ tọa kỳ họp điều hành thông qua các nghị quyết.
6. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
7. Nghi lễ chào cờ - bế mạc.

CÁC NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

1. Thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (Xem/tải về)

2. Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025. (Xem/tải về)
3. Về việc thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam. (Xem/tải về)
4. Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025. (Xem/tải về)
5. Quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. (Xem/tải về)
6. Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. (Xem/tải về)
7. Quy định nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/tải về)
8. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. (Xem/tải về)
9. Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức, Tiên Phước. (Xem/tải về)
10. Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An. (Xem/tải về)
11. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 05 dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh: Các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Đại Lộc, gồm: (1) Khu dân cư Khu 5, thị trấn Ái Nghĩa; (2) Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa; (3) Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (Khu T12 và mở rộng); (4) Khu đô thị phía Tây sông Vu Gia, thị trấn Ái Nghĩa và (5) Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. (Đại biểu xem/tải về từng nội dung của mỗi dự án tại liên kết)
12. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam. (Xem/ tải về)
13. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam. (Xem/ tải về)
14. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/tải về)
15. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017- 2021. (Xem/tải về)
16. Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam. (Xem/tải về)
17. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện một số đề tài khoa học, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay. (Xem/tải về)
18. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả khảo sát tổ chức, hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã, thôn/tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập; việc thực hiện các quy định pháp luật trong tuyển dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; thực hiện quy định chuyển xếp lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại cấp huyện (Xem/ tải về)./.TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website