Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 13 tháng 12 năm 2019DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX

(Trong 03 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18/12/2019)

I. NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (16/12/2019)

* Buổi sáng (truyền hình trực tiếp - 7h30)

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (10 phút).

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (10 phút).

4. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày:

4.1. Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (25 phút). (Xem/Tải về)

4.2. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 (20 phút). (Xem/Tải về)

4.3. Báo cáo tình hình, kết quả đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020; bổ sung dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 (15 phút). (Xem/Tải về)

4.4. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (10 phút). (Xem/Tải về)

5. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (10 phút). (Xem/Tải về)

6. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh (10 phút). (Xem/Tải về)

7. Báo cáo của UBND tỉnh trả lời một số ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX (15 phút). (Xem/Tải về)

8. Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 (10 phút). (Xem/Tải về)

9. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên các lĩnh vực do Ban phụ trách (Xem/Tải về)nhiệm vụ trọng tâm, phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2020 (30 phút). (Xem/Tải về)

10. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về tình hình văn hóa - xã hội năm 2019 trên lĩnh vực do Ban phụ trách, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (10 phút).  (Xem/Tải về)

11. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (10 phút). (Xem/Tải về)

12. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về tình hình kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (10 phút). (Xem/Tải về)

13. Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý thảo luận ở tổ (15 phút). (Xem/Tải về)

* Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00: Thảo luận ở tổ (4 tổ) về tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung khác được trình bày tại buổi sáng. (Xem/Tải về danh sách thảo luận Tổ)

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất

II. NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (17/12/2019)

* Buổi sáng (từ 7h30 đến11h30)

1. Thường trực HĐND tỉnh trình bày:

1.1. Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại kỳ họp thứ 10 (15 phút). (Xem/Tải về)

1.2. Kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay (20 phút). (Xem/Tải về)

2. Đại diện UBND tỉnh trình bày báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết:

2.1. Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (10 phút). (Xem/Tải về)

2.2. Quy định bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh (15 phút). (Xem/Tải về Tờ trình)

2.3. Cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ liên kết sản xuất theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025 (10 phút). (Xem/Tải về)

2.4. Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 (10 phút). (Xem/Tải về)

2.5. Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn Quảng Nam theo Thông tư số 124/2018/TT-BTC (10 phút). (Xem/Tải về)

2.6. Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2022 (10 phút).  (Xem/Tải về)

2.7. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam (10 phút).   (Xem/Tải về)

3. Các ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra (Vào mục BC của TT, các Ban HĐND tỉnh để xem cụ thể từng nội dung)

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do Ban phụ trách (20 phút).

3.2. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút).

3.3. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do Ban phụ trách; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng (làng nghề) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh (20 phút).

3.4. Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi từ năm 2016 đến ngày 30/6/2019 (15 phút).

4. Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý thảo luận ở tổ (15 phút). (Xem/Tải về)

* Buổi chiều

1. Từ 13h30 đến 16h00: Thảo luận ở tổ (4 tổ) về nội dung liên quan các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

2. Từ 16h00 đến 17h00: Chủ tọa kỳ họp hội ý (Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, Thư ký kỳ họp).

Kết thúc ngày làm việc thứ hai

III. NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (18/12/2019)

* Buổi sáng (từ 7h30 đến 11h30)

1. Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở các tổ tại 02 buổi thảo luận (40 phút).

2. Đại biểu thảo luận tại hội trường.

3. Phát biểu giải trình của các thành viên UBND tỉnh.

4. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết hợp giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu.

5. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận.

* Buổi chiều

1. Từ 13h30: Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.

2. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

3. Nghi lễ chào cờ - bế mạc.

_______________________

CÁC TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP, ĐỀ NGHỊ ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU, CHO Ý KIẾN HOÀN CHỈNH

TRÌNH HĐND TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Tờ trình và dự thảo nghị quyết:

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020. (Xem/Tải về)

- Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020. (Xem/Tải về)

2. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục thi hành án dân sự.  (Xem/Tải về)

3. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.   (Xem/Tải về)

4. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Xem/Tải về)

5. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019. (Xem/Tải về)

6. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019. (Xem/Tải về)

7. Báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. (Xem/Tải về)

8. Báo cáo về tình hình tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018. (Xem/Tải về)
       9. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường các tuyến ĐH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; (Xem/Tải về) Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến.
  (Xem/Tải về)

10. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015; Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020; đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến. (Xem/Tải về)

11. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019. Nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

12. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

13. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

14. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

15. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

16. Các báo cáo thẩm tra trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 của các ban HĐND tỉnh.
TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website