Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH X
2 Về việc giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 Gợi ý thảo luận kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X
5 Giấy mời tham dự kỳ thứ ba, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
6 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
7 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website