Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 4, văn bản 1 đến 20 trong 73 văn bản.
1 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Số: 624/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 22/06/2020  Người ký: Lê Văn Chương
2 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2020
Số: 66/BC-UBND  Ngày ban hành: 26/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
3 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 21/GM-HĐND  Ngày ban hành: 25/06/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
4 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 13/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 25/06/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
5 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2020
Số: 249/BC-TA  Ngày ban hành: 29/06/2020  Người ký: Đặng Quốc Lộc
6 Thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 16
Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 3488/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 26/06/2020 
Người ký: Lê Trí Thanh
Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 3489/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 26/06/2020 
Người ký: Lê Trí Thanh
Đơn xin thôi đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 00 
Ngày ban hành: 21/05/2020 
Người ký: Trương Trọng Tiến
7 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Số: 67  Ngày ban hành: 26/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
8 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 23/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/04/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
9 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
Số: 69  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
10 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Số: 341/BC - VKS  Ngày ban hành: 26/06/2020  Người ký: Nguyễn Văn Quang
11 Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
12 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới năm 2020
Số: 22/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
13 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
Số: 210/BC-UBND  Ngày ban hành: 10/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
14 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 203 /BC-UBND  Ngày ban hành: 05/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
15 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030
Số: 21/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
16 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 1)
Số: 19/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
17 Về tình hình tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
Số: 214/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
18 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Số: 3415/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
19 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 12/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 08/04/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
20 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 20/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website