Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 36 văn bản.
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2019-2021
Số: 103/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/10/2019  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
2 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
Số: 210/BC-UBND  Ngày ban hành: 10/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
3 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 203 /BC-UBND  Ngày ban hành: 05/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
4 Về tình hình tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
Số: 214/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
5 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Quảng Nam
Số: 216/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
6 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022
Số: 213/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
7 GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX Các nội dung liên quan Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và các báo cáo chuyên đề
8 Đề nghị phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số: 68/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 12/12/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
9 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Số: 196 /BC-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
10 Tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019
Số: 204 /BC-UBND  Ngày ban hành: 05/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
11 GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX Các nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
12 Ban hành Nghị quyết về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Theo Tờ trình số 7229/TTr-UBND ngày 03/12/2019 và Công văn số 7300/UBND-KTTH ngày 05/12/2019)
Số: 7229 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
13 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020
Số: 201 /BC-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
14 Triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 60/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 26/11/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
15 Đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Số: 67/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 06/12/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
16 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số: 7240 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
17 Triệu tập kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 59/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 22/11/2019  Người ký: Phan Việt Cường
18 Đề nghị ban hành Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam
Số: 7165/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/11/2019  Người ký: Trần Văn Tân
19 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 130/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/12/2019  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
20 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 50/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 16/10/2019  Người ký: Phan Việt Cường

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website