Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 30, văn bản 201 đến 220 trong 585 văn bản.
201 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 11/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 01/03/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
202 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 06/KH-HĐND  Ngày ban hành: 08/02/2021  Người ký: Phan Việt Cường
203 Đề nghị bổ sung 02 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vào danh mục kế hoạch vốn sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
204 Về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
205 Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
206 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 78/KH-HĐND  Ngày ban hành: 28/12/2020  Người ký: Phan Việt Cường
207 Tổng hợp góp ý vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX
208 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
209 Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 1095/NQUBTVQH14  Ngày ban hành: 01/12/2020  Người ký: Tòng Thị Phóng
210 Danh sách đại biểu thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 00  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: 00
211 Danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Số: 8592/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/12/2021  Người ký: Trần Văn Tân
212 Về đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020
213 Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án
Số: 8578/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
214 Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Số: 8624/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/12/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
215 Quy định về chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 8551/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
216 Quy định về mật độ để tính bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 8569/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
217 Quy định về cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 8568/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/12/2021  Người ký: Trần Văn Tân
218 Quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
219 Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
220 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website