Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 20 trong 29, văn bản 381 đến 400 trong 580 văn bản.
381 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
Số: 1975/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
382 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
383 Cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
384 Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Số: 2028/TTr-UBND  Ngày ban hành: 12/04/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
385 Các báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Số: 135/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị cho ý kiến liên quan đến việc không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
Số: 137/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 đối với dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam
Số: 136/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 142/BC-UBND 
Ngày ban hành: 06/12/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 và dự kiến kinh phí hoạt
động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
Số: 138/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam
Số: 139/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành
Số: 145/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 06/12/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
Thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020; dự toán thu, chi NSNN, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách trung ương
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
386 Các báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020
Số: 131/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 05 năm, giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực nội chính – pháp chế
Số: 132/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
Về rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021 thuộc lĩnh vực pháp chế
Số: 133/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Số: Số 130/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Số: Số 134/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 05/12/2020 
Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
387 Về việc thông qua phương án và ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1781/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
388 Các báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội sách HĐND tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành
Số: 148/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 06/12/2020 
Người ký: Trần Thị Bích Thu
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021 - 2025
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về nội dung trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Số: 153/BC-UBND 
Ngày ban hành: 06/12/2020 
Người ký: Tr
389 Các báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 thuộc lĩnh vực dân tộc, miền núi
Số:
Ngày ban hành:
Người ký: NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH
Về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Kết quả rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc có thời gian thực hiện đến năm 2020, 2021
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về dừng triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
390 Các báo cáo của TT HĐND tỉnh
Về đề nghị phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số: Tờ trình số 70/TTr-HĐND 
Ngày ban hành: 02/12/2020 
Người ký: Lê Quang Trung
Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Số: 121/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 03/12/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
Kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX và tiến độ thực hiện sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh
Số: 122/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 04/12/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
Báo cáo Tổng hợp nội dung thẩm tra trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
391 Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2021
Dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đầu tư xây dựng Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường nối Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
BÁO CÁO thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
392 Đề nghị cho ý kiến về dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
393 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
394 Về việc sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1922/TTr-UBND  Ngày ban hành: 08/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
395 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thực hiện chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo quy định pháp luật hiện hành
Số: 116/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức
396 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 2)
Số: 115/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức
397 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
Số: 1873/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
398 Về việc thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 1971/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
399 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Số: 114/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020 
400 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
Số: 113/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website