Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 24 trong 29, văn bản 461 đến 480 trong 580 văn bản.
461 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 43/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
462 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá xã hội trong sáu tháng đầu năm,nhiệm vụ,giải pháp sáu tháng cuối năm 2020
Số: 62/BC-HDND  Ngày ban hành: 12/07/2020 
463 BÁO CÁO THẨM TRA của Ban Văn hóa - Xã hội về Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn
nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số
09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 57/BC-HDND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
464 Đề nghị thông qua Phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Số: 1100/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
465 Báo cáo thẩm tra của BAN DÂN TỘC HĐND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội các chương trình chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2020
Số: 59/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
466 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 40/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
467 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 23/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/04/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
468 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới năm 2020
Số: 22/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
469 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030
Số: 21/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
470 Đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn tuyến Quốc lộ 40B), đoạn qua huyện Phú Ninh (phạm vi mặt cắt từ 9m đến 12m)
Ngày ban hành: 01/03/2021  Người ký: 995/TTr-UBND
471 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 1)
Số: 19/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
472 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 20/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
473 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An
Số: 18/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
474 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn
Số: 13/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
475 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
Số: 14/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
476 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 15/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
477 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 16/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
478 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung các điểm khoáng sản phân tán nhỏ lẻ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh Quảng Nam
Số: 17/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
479 cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (Khu T12 và mở rộng)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị phía Tây sông Vu Gia thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu dân cư khu 5 thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết và phụ lục 05 dự án
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
480 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021
Số: 7786/TTr-UBND  Ngày ban hành: 31/12/2020  Người ký: Trần Văn Tân

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website