Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 25 trong 31, văn bản 481 đến 500 trong 606 văn bản.
481 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Số: 47/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
482 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Số: 60/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
483 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (trước ngày 04 tháng 10 năm 2001.
Số: 41/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
484 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020
Số: 55/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
485 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn
486 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đề án về đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Số: 54/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
487 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 43/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
488 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá xã hội trong sáu tháng đầu năm,nhiệm vụ,giải pháp sáu tháng cuối năm 2020
Số: 62/BC-HDND  Ngày ban hành: 12/07/2020 
489 BÁO CÁO THẨM TRA của Ban Văn hóa - Xã hội về Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn
nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số
09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 57/BC-HDND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
490 Báo cáo thẩm tra của BAN DÂN TỘC HĐND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội các chương trình chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2020
Số: 59/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
491 Đề nghị thông qua Phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Số: 1100/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
492 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 40/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
493 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 23/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/04/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
494 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới năm 2020
Số: 22/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
495 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030
Số: 21/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
496 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 1)
Số: 19/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
497 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 20/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
498 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An
Số: 18/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
499 Đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn tuyến Quốc lộ 40B), đoạn qua huyện Phú Ninh (phạm vi mặt cắt từ 9m đến 12m)
Ngày ban hành: 01/03/2021  Người ký: 995/TTr-UBND
500 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn
Số: 13/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website