Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 26 trong 29, văn bản 501 đến 520 trong 580 văn bản.
501 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi
Số: 115/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
502 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng để xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 114/BC-HDND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
503 Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
504 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số: 6746/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
505 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Số: 113/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
506 Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 6749/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
507 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bố trí kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu
Số: 112/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
508 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các nội dung bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn; điều chuyển, bố trí kế hoạch vốn và điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
Số: 111/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
509 Đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 và chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp kỳ cuối (2016 - 2020) của các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước
Số: 6747/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
510 Đề nghị điều chỉnh chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh
Số: 6801/TTr-UBND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
511 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025
Số: 6325/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/09/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
512 về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam
Số: Tờ trình số 6031/TTr-UBND  Ngày ban hành: 14/10/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
513 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ năm 2020 của các huyện, thành phố:
Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Phước Sơn, Quế Sơn
Số: 6119/TTr-UBND  Ngày ban hành: 19/10/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
514 Về việc xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
Số: 5882/TTr-UBND  Ngày ban hành: 08/10/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
515 V/v xin ý kiến điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất dự án Khu Đô thị Mỹ Gia tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
Số: 5589/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/09/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
516 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc
Số: 5276/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/10/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
517 Đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang
Số: 6233/TTr-UBND  Ngày ban hành: 22/10/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
518 Về việc xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung (lần 2) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành
Số: 6140/TTr-UBND  Ngày ban hành: 20/10/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
519 Về việc xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung (lần 2) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2, tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang, huyện Núi Thành
Số: 6139/TTr-UBND  Ngày ban hành: 20/10/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
520 Đề nghị kéo dài thời gian giảm phí tham quan trên địa bàn tỉnh
Số: 6334/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/10/2020  Người ký: Trần Văn Tân

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website