Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Người đăng: phoban Ngày đăng: 16:49 | 26/08 Lượt xem: 664

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; theo đó, quy định:

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, chính xác đúng thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, người lao động, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức;

Trọng tâm và trọng số điểm được đặt vào việc đánh giá theo nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, người lao động và các sản phẩm đầu ra cụ thể tương ứng, thể hiện ở việc cụ thể hóa các tiêu chí “Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” và “Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách” đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian làm việc thực tế dưới ½ thời gian làm việc theo quy định trong tháng (trừ trường hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép theo chế độ, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung) thì không thực hiện đánh giá cho tháng đó nhưng vẫn thực hiện việc kiểm điểm thời gian công tác trong tháng. Cán bộ, công chức, viên chức này không tham gia nhận xét, góp ý cho những người khác;

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không làm việc theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép theo chế độ, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung) từ ¼ đến dưới ½ thời gian làm việc trở lên trong tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không được xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng các trường hợp trong thời gian nghỉ vẫn đảm bảo hoàn thành công việc được giao thì căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ để xem xét xếp loại không cao hơn mức hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Kết quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức được theo dõi từng tháng để làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Kết quả đánh giá công việc cuối năm là cơ sở chính, kết hợp với tiêu chí riêng của từng cơ quan, đơn vị (nếu có) để thực hiện xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Tiêu chí đánh giá, xếp loại: Có 03 nhóm tiêu chí chính: (1) “Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc)”. Riêng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá các tiêu chí gồm: “Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc); năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức”; (2) Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; (3) Tác phong, lề lối làm việc. Riêng cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp được đánh giá tiêu chí “thái độ phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp”.

Nội dung đánh giá, xếp loại

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nội dung đánh giá hàng tháng theo bảng mẫu tương ứng với các nhiệm vụ, tiêu chuẩn được phân công, theo đặc thù công việc của từng vị trí, chức danh. Các mẫu đánh giá sẽ được hỗ trợ thông qua phần mềm đánh giá kết quả làm việc.

Việc thực hiện đánh giá kết quả làm việc sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ quý IV năm 2022 và chính thức thực hiện việc đánh giá từ tháng 01 năm 2023.

Chi tiết kèm theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND của UBND tỉnh./.

Tác giả: Châu Trân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website