Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 20:01 | 21/08 Lượt xem: 6929

BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU

Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những lời căn dặn của Bác để lại trong Di chúc trước lúc đi xa vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Bác đã dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt cho thế hệ trẻ Việt Nam, những người kế thừa và phát huy sự nghiệp, truyền thống cách mạng của cha anh.         

          Với tầm nhìn vượt thời đại, toàn diện và sâu sắc về chiến lược cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên. Trong “Thư gửi các bạn thanh niên” ngày 17.8.1947, Bác Hồ viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị tương lai đó”. Theo Bác, tuổi trẻ là rường cột của đất nước, có vai trò to lớn với vận mệnh quốc gia, dân tộc. Nếu thiếu lực lượng kế cận xứng đáng thì chẳng những việc tiếp nối sự nghiệp cách mạng sẽ gặp khó khăn, mà ngay cả những thành quả đã đạt được cũng khó được gìn giữ, bảo tồn. Do đó, sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, bảo đảm duy trì thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, phát huy truyền thống trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 
 Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng HĐND tỉnh
 tích cực tham gia các hoạt động xã hội - tình nguyện

          Trong Di chúc, ngay sau phần nói về Đảng, Bác đã viết :"Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

        Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết."

          Chỉ với 75 chữ ngắn ngủi nhưng Bác đã nhận định được bản chất tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng và chỉ ra phương hướng rèn luyện, bồi dưỡng đối với đội ngũ kế thừa sự nghiệp cách mạng.

            Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người kế tục sự nghiệp, truyền thống cách mạng phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chính là vừa phải có đạo đức, lý tưởng vừa phải có trình độ chuyên môn. Nhiệm vụ của Đảng là phải đào tạo thế hệ kế cận toàn diện vừa có lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ phục vụ nhân dân, đất nước; vừa có học vấn, trình độ chuyên môn. Theo Người :“Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì lợi ích cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người”[1].

          Trong đó, đạo đức là cái “gốc” của người cách mạng được hình thành từ quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên của bản thân của mỗi người và sự giáo dục, bồi dưỡng của của tổ chức. Vì vậy, vấn đề rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên không chỉ của từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Bác cũng không hề xem nhẹ tài năng, năng lực chuyên môn :"những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội" phải :"vừa "hồng" vừa "chuyên". Hay nói cách khác, đức phải đi đôi với tài. Bởi, thiếu một trong hai yếu tố đó sẽ không còn là con người toàn diện và cán bộ, đảng viên không thể lãnh đạo được nhân dân. Cho nên cùng với  "rèn đức" thì cũng phải "luyện tài": phải tích cực, hăng hái học tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật để có trí tuệ, tri thức  và sử dụng tri thức đó để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, Bác đã khẳng định tầm quan trọng của công tác này :" Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết."

          Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua Đảng ta đã quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, trưởng thành. Thực tế lịch sử đã chứng minh những cống hiến to lớn của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. 

          Thế hệ trẻ ngày nay được sống trong hòa bình, có được những điều kiện thuận lợi hơn trước trong tiếp cận với tri thức, văn hóa, hội nhập thế giới. Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đưa Việt Nam phát triển bền vững, đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, có ý thức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt với khát vọng cống hiến vì tương lai của dân tộc.

          Tuy nhiên, cũng có một bộ phận giới trẻ có lối sống tiêu cực, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Đáng ngại hơn nữa, nhiều thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thờ ơ với với cộng đồng, sa sút về đạo đức, bị lôi kéo bởi các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Diễn biến tình hình tư tưởng và những vấn đề tiêu cực mới nảy sinh trong thanh thiếu niên gây lo lắng cho toàn xã hội.

          Thực trạng trên càng minh chứng những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù đã trải qua 50 năm, vẫn vẹn nguyên tính thời sự và cấp thiết. Sự nghiệp "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng" luôn là công tác quan trọng của Đảng ta nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mới.    

          Để làm được điều đó, Đảng, Nhà nước cần đẩy mạnh đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đội ngũ thanh niên. Trong những năm tới, khoa học - công nghệ sẽ có những bước tiến nhảy vọt, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức và xu hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với nước ta. Đây cũng là giai đoạn chuyển giao thế hệ hoàn toàn từ lớp cán bộ trưởng thành trong chiến tranh sang lớp cán bộ thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Do vậy, phải tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, góp phần hình thành lớp thanh niên có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 9, tr. 172

Tác giả: Nguyễn Nhật Hòa

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website