Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

HĐND tỉnh Quảng Nam quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp 22

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 9:15 | 18/03 Lượt xem: 386

Diễn ra trong 1 ngày với 02 phiên làm việc, sau khi xem xét 16 báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và 01 đề án do Thường trực HĐND tỉnh trình; HĐND tỉnh đã thông qua 17 nghị quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Quyết định chủ trương đầu tư 24 dự án

Với tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, 24 dự án trình quyết định chủ trương đầu tư gồm 12 dự án nhóm B và 12 dự án nhóm C; trong đó 07 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương 1.361 tỷ đồng, 17 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện với tổng vốn 1.102 tỷ đồng. Trọng tâm là các dự án tái thiết, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 tại các huyện miền núi Phước Sơn, Nam Trà My, Tây Giang,…; các dự án giao thông quan trọng đảm bảo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 03 dự án ứng dụng công nghệ thông tin và một số dự án chuẩn bị đầu tư.


 
 Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Đây là các dự án đã được HĐND tỉnh quyết định danh mục đầu tư trước đó; được cơ quan chuyên môn thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định dự án được thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 24 dự án với sự nhất trí cao; đồng thời giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán... Thẩm định chặt chẽ về sự phù hợp quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, tổng mức đầu tư... đảm bảo hiệu quả đầu tư, nhất là đối với các dự án có tính chuyên môn, kỹ thuật cao. Đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương, HĐND đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan liên quan làm việc với các bộ, ngành để đảm bảo bố trí nguồn vốn trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối trong dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn của trung ương giai đoạn 2021 – 2025.

Nhiều thay đổi đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Có 03 nội dung liên quan tổ chức và hoạt động của 3 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được trình HĐND tỉnh gồm: giải thể Quỹ Bão lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; sửa đổi, bổ sung Quỹ Hỗ trợ ngư dân và tăng vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển.

Sau 5 năm thành lập và hoạt động theo Nghị quyết 192 ngày 11.12.2015 của HĐND tỉnh, Quỹ Bão lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh được đánh giá là kém hiệu quả vì không phát sinh hoạt động cấp bảo lãnh tín dụng, toàn bộ vốn hoạt động của quỹ từ khi thành lập đến nay được gửi tại các ngân hàng thương mại, dẫn đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho quỹ chưa đúng mục tiêu, chưa hiệu quả. Tính đến 31.12.2020, vốn hoạt động của quỹ hơn 108,67 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ ngân sách tỉnh cấp là 30 tỷ đồng, vốn tạm cấp từ Quỹ sắp xếp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 55,3 tỷ đồng, vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của các năm gần 23,4 tỷ đồng. Ngoài việc thống nhất giải thể Quỹ này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá rút kinh nghiệm trong việc chưa tham mưu kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét quyết định phương án giải thể Quỹ khi hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài.

Đối với Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, quá trình hoạt động sau khi HĐND tỉnh thành lập đã chứng minh hiệu quả. Với số vốn điều lệ cấp ban đầu là 100 tỷ đồng, đến cuối năm 2020, nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 657,765 tỷ đồng, tăng lên 6,5 lần, trong đó: vốn điều lệ ngân sách cấp 178,4 tỷ đồng (chiếm 27,2% tổng nguồn vốn). Từ nguồn vốn ngân sách cấp và vốn huy động, Quỹ đã tích cực triển khai các hoạt động cho vay, đầu tư thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân khoảng 10%/năm. Để tiếp tục tạo điều kiện nhu cầu về nguồn vốn, đáp ứng triển khai, mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ, HĐND tỉnh đã thống nhất phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức 300 tỷ đồng.

Quỹ Hỗ trợ ngư dân cũng là quỹ tài chính do HĐND tỉnh thành lập từ năm 2012. Sau gần 9 năm triển khai thực hiện, từ nguồn vốn ngân sách cấp và vốn huy động, Quỹ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực tàu cá hoạt động tại vùng biển xa; hình thành và phát triển nhiều mô hình liên kết sản xuất trên biển. Tuy nhiên, do một số nội dung quy định tại Nghị quyết của HĐND không còn phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành nên cần phải sửa đổi, bổ sung. Nội dung điều chỉnh được HĐND tỉnh thống nhất chủ yếu là nâng hạn mức cho vay, mở rộng phạm vi cho vay, đối tượng ưu tiên hỗ trợ so với quy định trước đây, theo hướng ưu tiên khuyến khích đánh bắt xa bờ nhằm khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.  

Tiếp tục tạo nguồn lực cho các địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Từ năm 2016, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND về một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020; trong đó có nội dung cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất để các địa phương này có nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo định hướng phát triển đô thị và cơ chế đặc thù này đã kết thúc từ cuối năm 2020.

Tuy nhiên, hiện tại một số dự án đang thực hiện dở dang; ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh cũng khiến nguồn thu của các địa phương khó khăn.  Để đảm bảo nguồn lực cho các địa phương hoàn thành các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thống nhất cấp lại 100% từ tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn của 4 địa phương do tỉnh quản lý sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, các chi phí liên quan khác của chính khu đất đó (nếu có), trích nộp Quỹ phát triển đất và 10% thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý đất đai theo quy định trong niên độ ngân sách năm 2021. Đối với số thu tiền sử dụng đất phát sinh của các dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh sẽ dành một phần để cân đối và bổ sung có mục tiêu cho 4 địa phương tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng.

Ban hành một số nội dung chi có tính đặc thù

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã quyết định mức hỗ trợ hằng tháng cho Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thu hút đầu tư theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Đây là nội dung được trình HĐND tỉnh để quy định cụ thể nội dung chi, mức chi cho Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ kinh phí được trích lại từ nguồn kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; riêng kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thành viên Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành.

Trên lĩnh vực y tế, để tiếp tục đảm bảo các điều kiện triển khai công tác y tế dự phòng và dân số trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bộ, ngành trung ương chưa ban hành quy định mới, HĐND tỉnh cũng đã quyết định một số nội dung, mức chi đặc thù cho công tác này với tổng kinh phí thực hiện khoảng 15 tỷ đồng/năm.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ cuộc bầu cử một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành đối với những nội dung chi đã được cơ quan có thẩm quyền quy định; một số mức chi có tính chất đặc thù được áp dụng bằng 80% so với quy định tại Thông tư 102/2020/TT-BTC, có một số mức chi tăng hơn so với quy định của Trung ương để tạo thuận lợi trong việc triển khai các công việc liên quan phục vụ công tác bầu cử. Đối với nội dung hỗ trợ các ứng cử viên tham gia tranh cử, khác với nội dung UBND tỉnh là chỉ hỗ trợ các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, HĐND tỉnh đã thống nhất hỗ trợ cho tất cả các ứng cử viên theo các mức khác nhau ở từng cấp (tỉnh, huyện, xã); kinh phí thực hiện nội dung hỗ trợ này ở cấp nào do cấp đó đảm bảo.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website