Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Chưa phân loại / Nghiên cứu – Trao đổi

A+ | A | A-

Đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 8:34 | 04/07 Lượt xem: 82783

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/6/2017 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với việc tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế và Kết luận số 50-KL/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021 (kể cả Đề án tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 17/5/2016) và kế hoạch tinh giản biên chế của từng năm; bảo đảm đúng quy định đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế phải đạt 10% trên tổng chỉ tiêu biên chế được giao.

- Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; hạn chế đề xuất thành lập mới tổ chức, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

- Rà soát, sắp xếp, phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoặc chuyển đổi mô hình của các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần; hợp nhất, sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giống hoặc gần giống nhau, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm từ năm học 2017-2018 phải bố trí số học sinh trên lớp theo mức tối đa của các cấp học, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định.

- Hằng năm, Sở Nội vụ tổng hợp đăng ký số lượng tinh giản của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề ra các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện giảm từ 1,5% đến 2% của tổng biên chế được giao.

- Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì cơ quan, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Riêng đối với lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo do yêu cầu thành lập mới, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, tăng số lớp và tăng số học sinh mà không thể tự cân đối được thì cơ quan, đơn vị phải xây dựng Đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét trình cấp thẩm quyền quyết định việc bổ sung.

- Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng với tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đào tạo theo nhu cầu vị trí việc làm.

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường hợp phát sinh nhu cầu cần tuyển dụng công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế thì tổng hợp gửi Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển theo vị trí việc làm được phê duyệt; tuyển dụng công chức, viên chức phải bảo đảm quy định chỉ được tuyển dụng 50% so với số biên chế được tinh giản, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc... Chấn chỉnh việc hợp đồng và sử dụng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP phải đúng nhu cầu và định mức quy định. Đối với các tổ chức hành chính không có tổ chức sự nghiệp trực thuộc, hiện đang được giao biên chế sự nghiệp có phương án bố trí sắp xếp số viên chức hiện có, phấn đấu đến năm 2020 không giao biên chế sự nghiệp tại các tổ chức này.

- Thực hiện kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. Phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm. Thực hiện tinh giản biên chế phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế.

- Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân. Tập trung thực hiện xã hội hóa các dịch vụ trên lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm hạn chế tăng biên chế trên lĩnh vực này; đối với những đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí, xây dựng lộ trình đến năm 2021 chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Tác giả: Ánh Minh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website