Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin-Thông báo / Thông tin - thông báo

A+ | A | A-

Lịch tiếp công dân năm 2018 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 9:37 | 10/01 Lượt xem: 76039

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2018 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của đại biểu HĐND tỉnh như sau:

I. Đối với Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách và đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm đang công tác tại thành phố Tam Kỳ

1. Tiếp công dân định kỳ

a) Thời gian

- Tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hằng tháng, trong giờ hành chính. Trường hợp ngày tiếp công dân trùng với ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ hoặc lãnh đạo có công tác đột xuất thì có thể chuyển sau 1- 2 ngày làm việc.

- Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

b) Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 06, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ)

c) Thành phần: Theo Phụ lục 1 gửi kèm.

d) Thành phần mời tham gia cùng tiếp:  Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tùy theo vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng chí chủ trì buổi tiếp công dân giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh mời các cơ quan, địa phương có liên quan tham gia tiếp công dân.

2. Tiếp công dân đột xuất:

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013. Thành phần tham gia tiếp công dân do đồng chí chủ trì tiếp công dân triệu tập.

II. Đối với đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm đang công tác tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại: Đại biểu đăng ký với Thường trực HĐND cấp huyện (nơi đại biểu đang công tác) để tham gia tiếp công dân ít nhất 01 lần/năm (với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh) tại trụ sở Tiếp công dân ở địa phương. Danh sách tham gia tiếp công dân theo Phụ lục 2 gửi kèm.

III. Triển khai thực hiện

1. Đề nghị các thành viên được mời, triệu tập thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất nghiêm túc; chuẩn bị đầy đủ nội dung thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách phục vụ buổi tiếp công dân.

2. Giao Văn phòng HĐND tỉnh đăng tải lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2018 lên trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh phục vụ tốt việc tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Thông báo kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh và định kỳ hằng quý, sáu tháng và năm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh.

Đối với buổi tiếp công dân do đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên trao đổi thông tin để tham mưu cho đồng chí tham gia tiếp công dân theo quy định.

3. Giao bộ phận giúp việc của HĐND cấp huyện phối hợp với Ban Tiếp công dân cùng cấp phục vụ tốt việc tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân. Báo cáo danh sách, thời gian đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân trong năm 2018 về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này. Thông báo kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc việc tiếp công dân. Giao Văn phòng HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, tham mưu đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh.

4. Ban Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện chịu trách nhiệm niêm yết công khai lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện. Phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh và bộ phận giúp việc của HĐND cấp huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ buổi tiếp công dân.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, Báo Quảng Nam chịu trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2018.

6. Trường hợp có thay đổi ngày tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh theo lịch đã thông báo, Văn phòng HĐND tỉnh, bộ phận giúp việc HĐND cấp huyện tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện thông báo trên các phương tiện thông tin trước 07 ngày. Ban Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và cấp huyện.

          File đính kèm:
          + Thông báo số 82/TB-HĐND ngày 26/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về lịch tiếp công dân.
          + Phụ lục 01 kèm theo;
          + Phụ lục 02 kèm theo.

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website