Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin-Thông báo / Thông tin - thông báo

A+ | A | A-

Thông báo việc tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 14:14 | 19/11 Lượt xem: 33221

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm xem xét, quyết định các nội dung sau:

A. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo sau:

1. Các báo cáo công tác năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

2. Các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình năm 2018: thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 7; công tác chỉ đạo điều hành.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020.

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2019 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý.

5. Các báo cáo khác của UBND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trình kỳ họp (theo điểm đ, Khoản 3, Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND).

6. Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 đã được UBND tỉnh trả lời tại kỳ họp thứ 7; việc giải quyết những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 7 đến nay. Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mụch đích công ích.

7. Báo cáo giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND tỉnh: kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2018 (Ban Kinh tế - Ngân sách); kết quả giám sát chuyên đề chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn (Ban Pháp chế); kết quả giám sát chuyên đề về tình hình đời sống người dân tại các khu tái định cư của các dự án thủy điện (Ban Dân tộc).

B. HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung sau:

1. Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

3. Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

4. Dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

5. Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

6. Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

7. Kế hoạch biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

8. Đề án hỗ trợ cán bộ thôn nghỉ việc do dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn và cơ cấu lại những người hoạt động không chuyên trách ở thôn giai đoạn 2019-2021.

9. Đề án về sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10. Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018.

11. Đề án quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

12. Đề án hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

13. Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.

14. Đề án bảo tồn phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.

15. Đề án về Chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội và hộ nghèo thuộc chính sách người có công tỉnh Quảng Nam.

16. Đề án về Hỗ trợ chế độ đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số và trẻ mầm non, học sinh phổ thông là người khuyết tật con của gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

17. Cơ chế hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-202.

18. Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.

19. Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

20. Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh;

21. Quy định nội dung, mức chi, định mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

22. Bổ sung Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về nội dung, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

23. Thành lập đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2018 trên địa bàn tỉnh.

24. Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

25. Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, chuyên đề năm 2019.

26. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019.

C. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đồng thời thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

3. Bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.

D. Thời gian và địa điểm

Thời gian:  trong 4 ngày, từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018.

- Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh (số 62 - Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ).

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website