Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Lấy phiếu tín nhiệm 1 lần trong suốt nhiệm kỳ 5 năm sẽ hạn chế tác dụng của công cụ giám sát này

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 10:09 | 24/11 Lượt xem: 409467

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 35 của QH dự kiến chỉ lấy phiếu tín nhiệm 1 lần trong cả nhiệm kỳ 5 năm đối với các chức danh được QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Các ĐBQH cho rằng, thời điểm lấy phiếu như vậy không bảo đảm được sự giám sát liên tục của QH, HĐND và có thể sẽ làm giảm hiệu quả của hoạt động giám sát đang được cử tri đánh giá rất cao này. Từ hai lần lấy phiếu tín nhiệm của QH nhiệm kỳ này, các ĐBQH nhấn mạnh, có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tế để quy định trong dự thảo Nghị quyết 2 lần lấy phiếu trong 1 nhiệm kỳ: lần thứ nhất vào Kỳ họp đầu năm thứ 3 và lần thứ hai vào Kỳ họp cuối năm thứ 4.

ĐBQH Bùi Thị An (TP Hà Nội): Chỉ nên để 2 mức đánh giá trên phiếu tín nhiệm

Phương thức giám sát các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua đã được cử tri ghi nhận và đánh giá rất cao vì đã tạo ra được sự chuyển biến trong công tác điều hành, từ vĩ mô đến vi mô, có ngành đã có những đột phá. Như vậy, phải khẳng định đây là một công việc rất tốt, nên tiếp tục thực hiện.

Thứ nhất, về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, tôi đồng ý với ý kiến của các ĐBQH đã phát biểu trước tôi, nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ, lần thứ nhất vào Kỳ họp đầu năm thứ 3 và lần thứ hai vào Kỳ họp cuối năm thứ 4. Bởi lẽ, nếu chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần trong cả nhiệm kỳ 5 năm thì sự theo dõi, đánh giá các chức danh không liên tục và các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm cũng không có điều kiện thể hiện năng lực, phẩm chất và sự khắc phục khiếm khuyết của mình. Sẽ có bao nhiêu ĐBQH của nhiệm kỳ này hay đại biểu HĐND nhiệm kỳ này tiếp tục tái cử ở nhiệm kỳ tiếp theo? Và có bao nhiêu Bộ trưởng, trưởng ngành của nhiệm kỳ này tiếp tục được bầu hoặc phê chuẩn ở nhiệm kỳ sau? Vì vậy, để theo dõi liên tục các chức danh mà QH đã bầu hoặc phê chuẩn, nếu chỉ lấy phiếu 1 lần thì chắc chắn sẽ hạn chế tác dụng. Mặt khác, tôi cho rằng, người có phẩm cách, có tầm, có tâm, có năng lực thực sự thì sẽ coi việc lấy phiếu tín nhiệm của QH hay HĐND là cơ hội để thể hiện năng lực và phẩm chất của mình, không có gì nặng nề nhiều. Vì vậy tôi đề nghị nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ.

Về mức thể hiện trên phiếu, rất nhiều cử tri yêu cầu tôi đề nghị với QH chỉ nên để 2 mức, kể cả khi lấy phiếu tín nhiệm cũng như bỏ phiếu tín nhiệm. Có như vậy thì kết quả lấy phiếu mới làm cơ sở giúp Đảng ta đánh giá chính xác, lựa chọn các cá nhân vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Để 3 mức như hiện nay thì rất khó. Tôi xin lấy một ví dụ, một chức danh có 50% phiếu tín nhiệm cao, không có phiếu tín nhiệm và 50% phiếu tín nhiệm thấp. Một chức danh khác có 1/3 phiếu tín nhiệm cao, 1/3 phiếu tín nhiệm thấp và 1/3 phiếu tín nhiệm. Trong trường hợp này không biết đánh giá ai hơn ai. Vì vậy, tôi đề nghị chỉ nên để 2 mức trên phiếu.

ĐBQH Võ Thị Dung (TP Hồ Chí Minh): Thực tế lấy phiếu tín nhiệm của QH nhiệm kỳ này đã chứng minh lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong 1 nhiệm kỳ là hoàn toàn phù hợp

Về mục đích của lấy phiếu tín nhiệm, tôi đồng ý với ý kiến của ĐBQH Đồng Hữu Mạo. Tôi đề nghị thêm, cần phải khẳng định rõ bản chất của việc lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm là hoạt động giám sát của QH. Việc lấy phiếu tín nhiệm dù là thăm dò hay để thể hiện sự tín nhiệm thì cũng là một hoạt động giám sát của QH. Phải khẳng định rõ điều này trong Nghị quyết.

Về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Vấn đề sửa đổi Nghị quyết 35 của QH được đưa ra trong bối cảnh chúng ta mới chỉ có 1 lần lấy phiếu tín nhiệm. Đến khi có Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi trình QH tại Kỳ họp này thì cũng chưa tiến hành lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai. Qua lần lấy phiếu tín nhiệm thứ hai vừa qua cho thấy: kết quả hoàn toàn phù hợp với ý Đảng, lòng Dân. Cho nên, tôi thấy có căn cứ để quy định thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là 3 năm một lần hoặc 2 lần trong một nhiệm kỳ. Theo tôi, việc một nhiệm kỳ lấy phiếu 2 lần là hoàn toàn phù hợp và nếu như khóa này chẳng hạn mà giữ nguyên điều này trong dự thảo Nghị quyết thì cũng chỉ còn lấy phiếu một lần nữa đã kết thúc nhiệm kỳ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đó, như nhận định của UBTVQH cho rằng, một năm lấy một lần hoặc 2 lần trong một nhiệm kỳ thì thời gian ngắn, không đủ để phản ánh đúng mức độ chuyển biến trong công tác của người được lấy phiếu. Đến thời điểm này, tôi cho rằng ý kiến này không còn phù hợp nữa. Thực tế hai lần lấy phiếu tín nhiệm vừa qua đã chứng minh điều này. Do đó, tôi vẫn thống nhất trong một nhiệm kỳ cần có 2 lần lấy phiếu tín nhiệm.

Về mức độ thể hiện trên phiếu tín nhiệm. Kỳ họp thứ Bảy, QH đã tiến hành lấy ý kiến của ĐBQH, thể hiện trên phiếu như thế nào thì tôi cũng chưa thấy công bố của UBTVQH về kết quả này. Cá nhân tôi và ý kiến của đông đảo cử tri cũng đồng tình nên để 2 mức. Không phải 2 mức là không phân biệt được giữa việc bỏ phiếu và lấy phiếu mà việc thể hiện 2 mức là tín nhiệm và không tín nhiệm để cho kết quả rõ ràng hơn. Tôi cũng liên hệ với kết quả 2 lần lấy phiếu tín nhiệm vừa rồi, có phải chăng phiếu tín nhiệm thấp là kết quả không tín nhiệm không? Cho nên tôi thấy thể hiện 2 mức trên phiếu là rõ ràng, minh bạch nhất và cũng dễ dàng cho việc lượng hóa. Còn nếu nhiều phiếu tín nhiệm thì đó là tín nhiệm cao, không có vấn đề gì khó khăn, lấy phiếu tín nhiệm làm cơ sở cho bỏ phiếu tín nhiệm.

Về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, tôi đồng ý với giải trình, tiếp thu của UBTVQH. Tuy nhiên, đối với người tín nhiệm thấp, có 1/2 tức là quá nửa tín nhiệm thấp, theo như giải trình của UBTVQH là để cho có điều kiện thực hiện văn hóa từ chức. Nhưng tôi thấy nếu cá nhân người đó không từ chức thì QH cũng nên đưa ra để lấy ý kiến là có tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm hay không, chứ không dừng lại ở việc chờ đợi người đó có từ chức hay không.

ĐBQH Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên Huế): Phải xác định rõ, mục đích của lấy phiếu tín nhiệm là vì hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước chứ không phải là vì QH, vì HĐND  

Điều 3, dự thảo Nghị quyết có nêu mục đích lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của QH, HĐND. Tôi thấy không phải như vậy. Không ai nói là để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của QH, HĐND thì chúng ta phải lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Nói như vậy, có nghĩa là, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là vì QH, vì HĐND. Hoàn toàn không phải như vậy. Có 2 mục đích chính của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cần phải xác định rõ. Mục đích chung nhất là lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước ở đây là bộ máy hành pháp, lập pháp và tư pháp. Mục đích cụ thể như nói ở khoản 1 và khoản 2, Điều 2, tức là lấy phiếu tín nhiệm làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá cán bộ. Còn bỏ phiếu tín nhiệm là cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn cán bộ.

Một câu hỏi được đặt ra là: khi nào QH, HĐND ra nghị quyết miễn nhiệm và khi nào ra nghị quyết bãi nhiệm? Điều 15 dự thảo Nghị quyết nêu Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số ĐBQH, đại biểu HĐND đánh giá là không tín nhiệm thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình QH, HĐND xem xét quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức. Điều tôi quan tâm là khi nào thì QH, HĐND ra Nghị quyết về miễn nhiệm, khi nào thì ra Nghị quyết về bãi nhiệm? Bởi vì 2 việc này có nội hàm khác nhau, tính chất khác nhau xuất phát từ hai lý do khác nhau. Thông thường, khi nói miễn nhiệm thì là chuyện bình thường. Tôi đang làm Chủ tịch UBND, do công việc hay do sự phân công của Đảng, tôi thôi không làm Chủ tịch UBND nữa. Việc miễn nhiệm làm mất hiệu lực chức danh Chủ tịch UBND của tôi. Nhưng sau đó, tôi có thể được bầu làm Bí thư, làm Chủ tịch HĐND. Trong các trường hợp này thì miễn nhiệm là bình thường. Nhưng khi cầm nghị quyết mà trong đó nói là miễn nhiệm thì rõ ràng đó là xuất phát từ một lý do có thể sai phạm hay năng lực yếu hay cái gì đó dẫn đến phải miễn nhiệm. Miễn nhiệm ở đây mang ý nghĩa như là một hình thức kỷ luật. Vì vậy, theo tôi cần làm rõ vấn đề này. Ở đây, tôi đề nghị cân nhắc có nên dùng hai hình thức là miễn nhiệm và bãi nhiệm trong trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm đó có quá nửa số phiếu là không tín nhiệm? Hoặc là miễn nhiệm, hoặc là bãi nhiệm. Nghị quyết không thể dùng cả hai từ này để chọn một trong hai hình thức, nếu dùng cả hai từ này thì phải nói rõ trường hợp nào là miễn nhiệm, trường hợp nào là bãi nhiệm. Nếu không quy định như thế dẫn đến tình trạng có khi cùng một trường hợp như nhau khi thì ra quyết định miễn nhiệm, khi khác lại ra quyết định bãi nhiệm. Sự không thống nhất, không rõ ràng như vậy có thể dẫn đến sự tùy tiện trong khi ra nghị quyết.

Nguyễn Vũ ghi (Theo daibieunhandan.vn)

 

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website