Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 17:17 | 03/11 Lượt xem: 178655

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX và thảo luận về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (vắng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh - Chủ trì hội nghị tổng kết năm của tổ chức); các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, phó trưởng các ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 và dự kiến nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX; ý kiến tham gia của các đại biểu, Chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

1. Về đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 3

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Đây là kỳ họp quan trọng, bên cạnh việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh trong năm 2016, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 còn quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền địa phương thuộc tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo,  với 27 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Phương thức tổ chức kỳ họp có đổi mới, hiệu quả hơn. Nhìn chung kỳ họp đã thành công tốt đẹp.

Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp như:  chậm trễ trong việc gửi hồ sơ, tài liệu cho các ban của HĐND tỉnh thẩm tra và gửi đến đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu; việc trình bày báo cáo tại kỳ họp quá thời gian quy định; công tác tổng hợp ý kiến còn thiếu sót… cần phải được rút kinh nghiệm trong kỳ họp đến.

2. Về nội dung kỳ họp thứ 4

a) Nội dung kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) đã được HĐND tỉnh quyết định tại mục III, Điều 1, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Điều 7 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, để đảm bảo đủ quỹ thời gian cho các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chuyển nội dung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018-2020 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh sang trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 5).

b) Đề nghị UBND tỉnh:

- Có văn bản chính thức gửi Thường trực HĐND tỉnh bổ sung các đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh.

- Trên cơ sở đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội miền núi thời gian qua gắn với việc triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27-4-2016 về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17-8-2016 về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây của tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 để nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng các cơ chế, chính sách cho 2 nội dung này trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh quyết định.

- Nghiên cứu các kiến nghị của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề số 14/BC-ĐGS ngày 05 tháng 12 năm 2016 (gửi kèm) về việc có chế độ hỗ trợ cho các đối tượng là cán bộ, xã, phường, thị trấn nghỉ việc theo Chỉ thị 79.CT.UB của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), đề xuất chính sách trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh.

- Khẩn trương ban hành văn bản áp dụng, triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 3; chỉ đạo các ngành và địa phương nghiên cứu, xử lý, giải quyết các kiến nghị của các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh.

c) Căn cứ các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 04, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đăng ký nội dung để thực hiện phản biện xã hội theo quy định tại Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội./.

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website