Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 10:24 | 05/11 Lượt xem: 53048

Ngày 22 tháng 02 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03; thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 7/8 thành viên Thường trực HĐND tỉnh, phó trưởng các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kết luận phiên họp thường kỳ tháng 1; các hoạt động trong tháng 02 và dự kiến nhiệm vụ tháng 03 năm 2017; ý kiến tham gia của các đại biểu,Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình hoạt động tháng 02 và dự kiến nhiệm vụ tháng 03/2017 trình tại phiên họp. Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh các văn bản, phát hành.

2. Thống nhất chuyển nội dung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, xét đến năm 2035 sang trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX.

3. Trong tháng 03 năm 2017, ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo luật định, Thường trực và các cơ quan của HĐND tỉnh triển khai thực hiện các công việc sau: 

a. Tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh với các tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thị xã, thành phố theo nội dung và thời gián đã thống nhất.

b. Ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề về các khu tái đinh cư cho người dân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

c. Thống nhất với Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội) về kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 và triển khai công tác chuẩn bị.

d. Các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ  theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, nhất là triển khai hoạt động giám sát các nội dung chuyên đề trình kỳ họp thứ 4.

e. Tổng hợp các ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 3 gửi UBND tỉnh chỉ đạo trả lời, giải quyết.

4. Đề nghị UBND tỉnh:

a) Đôn đốc các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (Tờ trình, các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết) đảm bảo tiến độ, chất lượng và sớm tổ chức họp góp ý thông qua nội dung, gửi HĐND tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định. Đối với các đề án, dự thảo nghị quyết quy định chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cần làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành, đánh giá sự tác động chính sách theo quy trình. Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh chủ động tiếp cận, tham gia ý kiến góp ý vào hồ sơ trình kỳ họp nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện.

b) Khẩn trương xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 và chỉ đạo của Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh.

c) Tích cực chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ cấp xã nghỉ việc theo Chỉ thị 79/CT.UB ngày 12/11/1983 của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ): rà soát, nắm danh sách, đề xuất cách thức hỗ trợ phù hợp (có xem xét sự tương đồng với các đối tượng chính sách khác), phù hợp khả năng cân đối ngân sách tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh bổ sung vào chương trình kỳ họp HĐND tỉnh.

d) Đối với các Nghị định, Thông tư mới được ban hành có quy định việc trình HĐND tỉnh quyết định các nội dung theo thẩm quyền, cần kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng đề án trình kỳ họp HĐND tỉnh.

e) Các báo cáo trả lời ý kiến cử tri cần cụ thể hơn, đề ra lộ trình và thời hạn giải quyết cụ thể, khắc phục tình trạng trả lời chung chung, khái quát.

f) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước.

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

a) Ngoài 02 nội dung  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã đăng ký phản biện, đề nghị UBMTTQVN tỉnh xem xét, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp.

b) Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh đổi mới về nội dung, cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo cử tri tham gia; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã nâng cao chất lượng trong tổng hợp ý kiến cử tri.

6. Giao Văn phòng HĐND tỉnh:

a) Rà soát các quy trình, thủ tục hành chính và thời hạn xử lý các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, thời hạn thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát các bộ thủ tục hành chính có thủ tục xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định thời gian trả lời về các vấn đề UBND tỉnh xin ý kiến.

b) Tham mưu văn bản đề nghị đại biểu HĐND tỉnh đề xuất các nhóm vấn đề hoặc lĩnh vực cần chất vấn (tại kỳ họp và trong thời gian giữa hai kỳ họp), tổng hợp để Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định nhóm vấn đề chất vấn (đối với những nội dung chất vấn tại kỳ họp) và Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhóm vấn đề để tổ chức chất vấn tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

          c) Phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri chung vào các thời điểm Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh có thời gian tiếp xúc cử tri gần nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu và cử tri tham gia; đồng thời, tạo thuận lợi trong việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của UBND tỉnh./.

Tệp đính kèm Thông báo kết luận

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website