Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 10:42 | 05/11 Lượt xem: 19623

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 5, triển khai nhiệm vụ thời gian đến; đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, 6/8 thành viên Thường trực HĐND tỉnh, phó trưởng các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kết luận phiên họp thường kỳ tháng 4; các hoạt động trong tháng 5 và dự kiến nhiệm vụ tháng 6 năm 2017; ý kiến tham gia của các đại biểu; Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình hoạt động tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6/2017 trình tại phiên họp. Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh các văn bản, phát hành.

2. Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo luật định, Thường trực và các cơ quan của HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các công việc sau: 

- Tiếp tục giám sát chuyên đề về các khu tái định cư cho người dân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND, HĐND tỉnh xem xét theo luật định.

- Tham gia  đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, khai thác, chế biến mỏ khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh tại một số địa phương, đơn vị theo kế hoạch.

- Triển khai và tham gia các hoạt động khảo sát của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh phục vụ việc thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 5.

- Tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác tham mưu phục vụ hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã tại các cụm Đông Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tam Kỳ.

- Tổng hợp ý kiến góp ý, xây dựng dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến.

- Xem xét các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh.

- Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, tiếp công dân thường kỳ tháng 6/2017; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật hành chính công của HĐND cấp tỉnh gửi Trung ương theo yêu cầu.

- Xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

3. Về triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tại kỳ họp thứ 4, đề nghị UBND tỉnh:

a) Tiếp tục ban hành văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4:

+ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về chủ trương tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021;

+ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam;

+ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn  2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

+ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh giai đoạn 2017 – 2021.

b) Tổ chức hội nghị trực tuyến với 09 huyện miền núi, có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền cấp xã để triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát thực trạng hộ nghèo và tham vấn cách thức thoát nghèo; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về: phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025, một số chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2021.

4. Về chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:

a) UBND tỉnh sớm gửi báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX; nghiên cứu trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo Khoản 3, Điều 14, Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; chỉ đạo các ngành tham mưu xây dựng các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa IX theo Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 05/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 – 2020, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh rà soát các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh khi làm việc với các địa phương; khả năng đảm bảo nguồn lực (Trung ương và địa phương) để dự kiến danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 – 2020 báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh.

       b) Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh căn cứ các nội dung trình kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa IX theo Kế hoạch 11/KH-HĐND ngày 05/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, chủ động lựa chọn nội dung cần được phản biện, triển khai và gửi kết quả về Thường trực HĐND tỉnh để phối hợp thẩm tra trình kỳ họp.


Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website