Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 10:46 | 05/11 Lượt xem: 41542

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 6, triển khai nhiệm vụ thời gian đến;  nghe UBND tỉnh báo cáo về tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX và bổ sung, làm rõ kết quả giải quyết một số ý kiến cử tri; đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, 7/8 thành viên Thường trực HĐND tỉnh, phó trưởng các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương,  Xây dựng,  Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và xã hội, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, TAND, VKSND, Cục THADS, Công an, Thanh tra tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5; các hoạt động trong tháng 6 và dự kiến nhiệm vụ tháng 7 năm 2017; đại diện UBND tỉnh báo cáo về tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thư 5; ý kiến tham gia của các đại biểu; Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình hoạt động tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7/2017 trình tại phiên họp. Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh các văn bản, phát hành.

2. Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo luật định, Thường trực và các cơ quan của HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các công việc sau: 

a) Thường trực HĐND tỉnh xem xét các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh (được tiến hành trong quý II) để ban hành kết luận.

b) Triệu tập kỳ họp thứ 05; phối hợp với UBND tỉnh trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 05; đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4.

c) Tiếp công dân, họp Thường trực thường kỳ tháng 7/2017; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

d) Xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

e) Hoàn chỉnh và ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh.

f) Kiểm tra, rà soát các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

g) Tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 05.

h) Chuẩn bị các nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về khai thác, phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố.

i) Tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp.

j) Tham gia phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

3. Về các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX:

a) Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh về trình kỳ họp thứ 5 dự thảo nghị quyết quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo Khoản 3, Điều 14, Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

b) Đề nghị UBND tỉnh:

- Tổng hợp danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung từ sau kỳ họp thứ 4 và các dự án chưa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4 do thiếu thông tin đến nay đã đảm bảo các thông tin về chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 5.

- Rà soát về tiến độ chuẩn bị nội dung về “Quy hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; xem xét về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, sự tác động chính sách, khả năng cân đối nguồn kinh phí thực hiện các đề án: Chính sách khuyến khích bác sỹ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh giai đoạn 2017 – 2021; Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020; Cơ chế hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My; Hỗ trợ kinh phí cho cộng tác viên gia đình thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh để phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc đưa vào chương trình kỳ họp.

- Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018: trên cơ sở các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh khi làm việc với các địa phương và dự báo về tiến độ thu ngân sách, khả năng đảm bảo nguồn lực (Trung ương và địa phương); khả năng cân đối nguồn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã có quyết định đầu tư để dự kiến danh mục dự án (có tính đến khả năng đình, hoãn, giãn tiến độ đầu tư) báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh.

- Ngoài Báo cáo 68/BC-UBND ngày 06/6/2017 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3 cần báo cáo bổ sung, giải trình việc giải quyết một số ý kiến cử tri theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 130/HĐND-VP ngày 12/6/2017, trong đó cần lưu ý làm rõ trách nhiệm các cơ quan, thời hạn giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

c) Thời hạn, số lượng tài liệu sao in trình kỳ họp:

- UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục THADS tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh gửi báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05/7/2017 để các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra và gửi đại biểu HĐND tỉnh theo luật định (các nội dung gửi về Thường trực HĐND tỉnh sau thời hạn trên sẽ chuyển sang kỳ họp sau) với số lượng 180 bộ (riêng các nội dung có báo cáo tóm tắt thì sao in 60 bộ đầy đủ, 120 bộ tóm tắt); đồng thời gửi văn bản điện tử qua email: vphdnd@quangnam.gov.vn

- Các Ban HĐND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp trước ngày 11/7/2017 để gửi đại biểu HĐND tỉnh.

4. Một số vấn đề khác:

a) Để tránh bị động trong công tác chuẩn bị nội dung như thời gian qua, từ kỳ họp thứ 6 đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong đề xuất, xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

b) UBND tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành dưới hình thức văn bản QPPL để xử lý phù hợp, nhất là các văn bản quy định về chế độ, chính sách, các khoản chi có tính chất tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh để xử lý phù hợp, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Tệp đính kèm Thông báo kết luận

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website