Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 18:57 | 05/11 Lượt xem: 15585

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9;  đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8; các hoạt động trong tháng 8 và dự kiến nhiệm vụ tháng 9 năm 2017; ý kiến tham gia của các đại biểu; Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình hoạt động tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9/2017 trình tại phiên họp. Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh các văn bản, phát hành.

2. Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo luật định, Thường trực HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các công việc sau: 

a) Tổng hợp ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa IX chuyển UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trả lời, giải quyết; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trên một số lĩnh vực trọng tâm, bức xúc.

b) Tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND cấp huyện để đánh giá về tổ chức và hoạt động HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

c)  Tiếp công dân thường kỳ tháng 9/2017; chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND tỉnh.

d) Triển khai giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về khai thác, phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố.

e) Xử lý kịp thời, theo thẩm quyền đối với các nội dung do UBND tỉnh trình.

f) Cho ý kiến lần 02 về danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

g) Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh triển khai các nội dung có liên quan.

h) Các Ban HĐND tỉnh triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề theo kế hoạch; tổ chức tự kiểm tra, rà soát các nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách theo Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 08/9/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Để phối hợp trong công tác giám sát, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất công ích 5% trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã tổng hợp tình hình, báo cáo HĐND cùng cấp và Thường trực HĐND cấp trên trực tiếp. Đề nghị HĐND cấp huyện, cấp xã theo thẩm quyền tiến hành giám sát (với hình thức thích hợp) về nội dung này trên địa bàn. Thường trực HĐND tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai tại hội nghị giao ban trực tuyến vào ngày 20/9/2017.

4. Giao Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017) và các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh  báo cáo UBND tỉnh thống nhất trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét đưa  vào dự kiến chương trình các kỳ họp (trong đó cần lưu ý xử lý kết quả rà soát 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành theo Nghị quyết 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, các nội dung cần trình HĐND tỉnh để cụ thể hóa quy định của trung ương, các nội dung phát sinh từ thực tiễn cần trình HĐND tỉnh theo thẩm quyền); đồng thời, phối hợp xây dựng lịch trình, kế hoạch chi tiết về chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp đảm bảo khoa học, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn, các Văn phòng trong công tác tham mưu, phục vụ.

5. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh:

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh (là Ủy viên UBND tỉnh) nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh, xem đây là một trong các tiêu chí quan trọng làm cơ sở đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

b) Giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chuyên môn trong việc nghiên cứu, trình ban hành các quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí, phương án tài chính trong việc thực hiện dự án khai thác quỹ đất, các dự án đầu tư theo hình thức PPP nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, tránh thất thoát ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh, tạo căn cứ pháp lý để đánh giá và giám sát hiệu quả thực hiện.

c) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan về đề nghị bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chủ trương của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; chỉ trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét bổ sung vào danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án sản xuất kinh doanh, dự án đô thị có tác động lan tỏa, dự án các công trình công cộng phục vụ an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dự án chuyển tiếp do thay đổi chính sách, do những quy định mới. Các dự án khác, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm hoặc bổ sung vào kỳ họp giữa năm (nếu có). 


Tệp tin Thông báo kết luận kèm theo

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website