Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Một số bất cập trong thực hiện Luật Đất đai năm 2013

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 21:40 | 19/03 Lượt xem: 239

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2014. So với Luật Đất đai 2003, Luật 2013 có nhiều điểm mới, quy định cụ thể các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai… Qua gần 6 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013 cho thấy công tác quản lý đất đai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời hướng dẫn, khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật đất đai giữa Luật đất đai 2003 và Luật đất đai 2013. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến Luật Đất đai 2013 và các văn bản liên quan vẫn còn một số bất cập, trong đó có liên quan đến thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, huyện.

Những vướng mắc cần tháo gỡ

Thứ nhất, theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Các dự án quy định tại Điều 61 và khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch; các dự án quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại”. Tuy nhiên, tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2019: “Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định”.

Trong khi đó, thực tế đến kỳ họp HĐND cấp tỉnh, huyện cuối năm mới phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án và phát triển kinh tế - xã hội năm sau. Vì vậy, các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện không thể đáp ứng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.

Thứ hai, quy định Luật Đất đai 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 chưa thống nhất, đồng bộ về thẩm quyền thông qua kế hoạch sử dụng đất của HĐND cấp huyện: Luật Đất đai không quy định thẩm quyền của HĐND cấp huyện, trong khi đó Luật Tổ chức chính quyền địa phương (điểm a khoản 2 Điều 26) quy định thẩm quyền HĐND cấp huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Thứ ba, thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Lâm nghiệp còn bất cập như: tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013 không quy định thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đối với đất rừng sản xuất. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 50 ha.

Thứ tư, quy định nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo khoản 1 Điều 73 Luật Đất đai 2013 thực hiện còn nhiều khó khăn do chưa được hướng dẫn cụ thể, chưa xác định mức giá trần để làm cơ sở cho việc thực hiện thỏa thuận, chưa có cơ chế xử lý đối với các trường hợp chưa thỏa thuận được.

Thứ năm, vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất khi cùng có tên trong sổ địa chính hoặc sổ đăng ký ruộng đất, cùng thời điểm sử dụng đất (sau ngày 15.10.1993): khi giải quyết theo điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai 2003 thì không phải nộp tiền sử dụng đất, nay giải quyết theo điểm b khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì phải nộp tiền sử dụng đất đã tạo tâm lý không công bằng giữa các chủ thể sử dụng đất.

Thứ sáu, theo khoản 3 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ: “Trường hợp diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất”. Tuy nhiên, thực tế do chưa xác định được đối tượng sử dụng đất nên chưa có cơ sở để tính các mức hỗ trợ... nên chưa có cơ sở để gửi tiền vào Kho bạc Nhà nước.

Thứ bảy, theo quy định của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ và khoản 1 Điều 28 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30.6.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì hằng năm căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt để lập kế hoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp theo trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30.6 hàng năm. Trong khi đó tại điểm e khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt trước ngày 31.12; do đó, kế hoạch định giá đất cụ thể sẽ khó kịp tiến độ theo yêu cầu.

Giải pháp hoàn thiện pháp luật

Từ những bất cập của Luật Đất đai 2013 như đã phân tích phần trên, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn cần xem xét điều chỉnh các quy định về thời gian trình cơ quan có thẩm quyền thông qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm để đảm bảo tính khả thi; bổ sung quy định thẩm quyền của HĐND cấp huyện trong việc thông qua kế hoạch sử dụng đất hằng năm trong Luật Đất đai 2013.

Bên cạnh đó, cần bổ sung thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất để đồng bộ với quy định Luật Lâm nghiệp 2017. Ban hành hướng dẫn về trình tự thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong trường hợp thỏa thuận với người dân. Ngoài ra, sửa đổi không quy định về thời điểm có tên trong sổ địa chính, sổ đăng ký ruộng đất, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Tác giả: Thanh Thủy

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website