Nghiên cứu – Trao đổi

Xem xét, cơ cấu cấp ủy cùng cấp chức danh Trưởng ban HĐND

Xem xét, cơ cấu cấp ủy cùng cấp chức danh Trưởng ban HĐND

Qua tổng kết việc triển khai thực hiện, cùng với đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực nhiều...

Liên kết Website