Diễn đàn đại biểu

Hai phương án sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và HĐND

Hai phương án sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và HĐND

Song song quá trình tổ chức lấy ý kiến qua Hội thảo ở các khu vực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tham gia ý kiến về Tờ trình, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và...

Phản biện xã hội dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính: Những ý kiến từ thực tiễn

Phản biện xã hội dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính: Những ý kiến từ thực tiễn

Sáng nay 24/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là dự thảo đề án).

MỘT CHÍNH SÁCH MANG TÍNH NHÂN VĂN SÂU SẮC - Bài 2

MỘT CHÍNH SÁCH MANG TÍNH NHÂN VĂN SÂU SẮC - Bài 2

Kết quả qua hai năm thực hiện đã khẳng định Nghị quyết 43/2021/NQ-HĐND đã thực sự đi vào cuộc sống và được sự đồng thuận cao của người dân, góp phần quan trong trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng nảy...

MỘT CHÍNH SÁCH MANG TÍNH NHÂN VĂN SÂU SẮC - Bài 1

MỘT CHÍNH SÁCH MANG TÍNH NHÂN VĂN SÂU SẮC - Bài 1

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X đã ban hành Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đây là một chính sách...

Khảo sát, lấy ý kiến dự thảo quy định về Tổ Bảo vệ an ninh trật tự

Khảo sát, lấy ý kiến dự thảo quy định về Tổ Bảo vệ an ninh trật tự

Cụ thể hóa các nội dung trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật (ngày 01.7.2024) là nhiệm vụ quan trọng theo yêu cầu...

Bài 3: Kiến nghị giải pháp

Bài 3: Kiến nghị giải pháp

Tại Báo cáo 60/BC-HĐND ngày 07.5.2024 Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị Chính phủ kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi trong thực hiện các dự án CNTT. Đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể trong tổ chức...

Bài 2: Xác định nguyên nhân

Bài 2: Xác định nguyên nhân

Các hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Ngoài các nguyên nhân khách quan khi các quy định pháp luật liên quan chưa đầy đủ, đồng bộ thì còn các nguyên nhân từ yếu tố chủ quan như công tác phối hợp, thiếu đồng bộ...