Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 20 trong 46 văn bản.
1 Thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024
2 Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa X
3 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022
6 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình phân bổ nguồn tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh và sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2023 để cân đối dự toán chi năm 2024
7 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị dự toán cấp tỉnh
9 Quy định một số nội dung, mức chi thăm, tặng quà và hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
11 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (1/500) Tiểu khu I – Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang
12 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình phân bổ và điều chuyển kế hoạch vốn năm 2023
13 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh còn lại năm 2023
14 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Quảng Nam
15 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
16 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh
17 Kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
18 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về danh mục dự án thu hồi đất năm 2024
19 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 14/2019/NQ- HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về
Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh
20 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024

Liên kết web

select

Liên kết Website