Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các Báo cáo của UBND tỉnh về nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
3 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để xây dựng dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và Dự thảo nghị quyết ban hành quy định về chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam
6 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025
9 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
10 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
11 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
12 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
13 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
14 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Tờ trình (kèm theo Đề án và dự thảo Nghị quyết) quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025
15 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi phụ lục đính kèm tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
16 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website