Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 40 văn bản.
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả thực hiện thu - chi, công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2024
2 Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2024
3 Kết quả giám sát chuyên đề về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024
5 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
6 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh
7 Thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình kinh tế 06 tháng đầu năm 2024
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến về số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ
9 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022
11 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho phép các huyện sử dụng nguồn kinh phí tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu đến hết năm 2021, 2022 còn thừa, chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
12 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
13 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
14 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa X
15 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về nội dung trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa X
16 Kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa X và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 177/BC-HĐND ngày 01/12/2023 của HĐND tỉnh
17 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa X
18 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh
19 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2024
20 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website