Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách
địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; Đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang (hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + bãi tập kết))
3 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website