Tài liệu kỳ họp

Kỳ họp
select
 
Chuyên mục
select
 
STTKỳ họpChuyên mụcNội dungVăn bảnThứ tựKỷ yếu#
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 117, văn bản 1 đến 20 trong 2336 văn bản.
1 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Văn bản khác BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BỐN, HĐND TỈNH X
2 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả thực hiện thu - chi, công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2024
3 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Báo cáo của UBND tỉnh Kết quả thực hiện thu - chi, công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2024
4 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra Dự thảo NQ UBND tỉnh trình (điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án)
5 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022
6 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Báo cáo kết quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 6 tháng đầu năm 2024
7 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Báo cáo của cơ quan Tư pháp Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác Tòa án, Viện kiểm sát, Cục thi hành án dân sự 6 thàng đầu năm 2024
8 Kỳ họp thứ 13, khóa X Chương trình kỳ họp DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X
9 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Văn bản khác Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ
10 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2024
11 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra Báo cáo thẩm tra điều chỉnh chủ trương đầu tư
12 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025
13 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Báo cáo của UBND tỉnh Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X
14 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024
15 Kỳ họp thứ 18, khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Báo cáo của cơ quan Tư pháp Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023
16 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Văn bản khác Gợi ý thảo luận Kỳ họp thứ hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa X
17 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương
18 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh Kết quả giám sát chuyên đề về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023
19 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
20 Kỳ họp thứ 24, Khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Báo cáo của UBND tỉnh Đánh giá tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025