Tài liệu kỳ họp

Kỳ họp
select
 
Chuyên mục
select
 
STTKỳ họpChuyên mụcNội dungVăn bảnThứ tựKỷ yếu#
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 87, văn bản 1 đến 20 trong 1727 văn bản.
1 Kỳ họp thứ 13, khóa X Văn bản khác BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH X
2 Kỳ họp thứ 13, khóa X Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Kỳ họp thứ 13, khóa X Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
4 Kỳ họp thứ 13, khóa X Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Kỳ họp thứ 13, khóa X Chương trình kỳ họp DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X
6 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của cơ quan Tư pháp Báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án năm 2022.
7 Kỳ họp thứ 12, khóa X Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022
8 Kỳ họp thứ 13, khóa X Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
9 Kỳ họp thứ 13, khóa X Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
10 Kỳ họp thứ 13, khóa X Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Kỳ họp thứ 13, khóa X Văn bản khác Gợi ý thảo luận Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X
12 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của cơ quan Tư pháp Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 - 1271-BC
13 Kỳ họp thứ 9, khóa X Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm
14 Kỳ họp thứ 13, khóa X Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Kỳ họp thứ 13, khóa X Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
16 Kỳ họp thứ 13, khóa X Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Kỳ họp thứ 13, khóa X Văn bản khác THÔNG BÁO Thay đổi thời gian khai mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X
18 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của cơ quan Tư pháp Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác của Viện kiểm sát năm 2022.
19 Kỳ họp thứ 18, khóa IX Chương trình kỳ họp Dự kiến Chương trình làm việc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX (Ngày 02/11/2020)
20 Kỳ họp thứ 13, khóa X Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Về bổ sung kế hoạch vốn trung hạn và thông qua danh mục của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025