Tài liệu kỳ họp

Kỳ họp
select
 
Chuyên mục
select
 
STTKỳ họpChuyên mụcNội dungVăn bảnThứ tựKỷ yếu#
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 85, văn bản 1 đến 20 trong 1683 văn bản.
1 Kỳ họp thứ 13, khóa X Văn bản khác GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 Kỳ họp thứ 13, khóa X Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
3 Kỳ họp thứ 13, khóa X Chương trình kỳ họp DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X
4 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
5 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của UBND tỉnh Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2022
6 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của cơ quan Tư pháp Báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án năm 2022.
7 Kỳ họp thứ 12, khóa X Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022
8 Kỳ họp thứ 13, khóa X Văn bản khác QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9 Kỳ họp thứ 13, khóa X Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công
10 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh
11 Kỳ họp thứ 12, khóa X Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
12 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của UBND tỉnh Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
13 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của cơ quan Tư pháp Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 - 1271-BC
14 Kỳ họp thứ 9, khóa X Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm
15 Kỳ họp thứ 12, khóa X Văn bản khác Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X
16 Kỳ họp thứ 12, khóa X Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025
17 Kỳ họp thứ 12, khóa X Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra Kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2022; xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025
18 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của TT, các ban của HĐND tỉnh Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
19 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của UBND tỉnh Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
20 Kỳ họp thứ 12, khóa X Báo cáo của cơ quan Tư pháp Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác của Viện kiểm sát năm 2022.