Báo cáo của UBND tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 Kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
2 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022
3 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024
4 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
5 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026