Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 27 trong 31, văn bản 521 đến 540 trong 608 văn bản.
521 Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 6987/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
522 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 7113/TTr-UBND  Ngày ban hành: 02/12/2020  Người ký: Trần Văn Tân
523 Đề nghị thông qua Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam
Số: 7170/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
524 Đề nghị ban hành Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 7144/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
525 Về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc đề xuất không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
Số: 7131/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
526 Về việc thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
Số: 7024/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Trần Văn Tân
527 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023
Số: 7171/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
528 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi
Số: 115/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
529 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng để xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 114/BC-HDND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
530 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số: 7011/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
531 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Số: 113/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
532 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bố trí kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu
Số: 112/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
533 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các nội dung bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn; điều chuyển, bố trí kế hoạch vốn và điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
Số: 111/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
534 Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
535 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số: 6746/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
536 Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 6749/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
537 Đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 và chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp kỳ cuối (2016 - 2020) của các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước
Số: 6747/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
538 Đề nghị điều chỉnh chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh
Số: 6801/TTr-UBND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
539 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025
Số: 6325/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/09/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
540 về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam
Số: Tờ trình số 6031/TTr-UBND  Ngày ban hành: 14/10/2020  Người ký: Lê Trí Thanh

Liên kết web

select

Liên kết Website