Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 29 trong 31, văn bản 561 đến 580 trong 608 văn bản.
561 Về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết "Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Số: 5249/TTr-UBND  Ngày ban hành: 08/09/2020  Người ký: Trần Văn Tân
562 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Số: 5024/TTr-UBND  Ngày ban hành: 28/08/2020  Người ký: Trần Văn Tân
563 Về việc xin ý kiến về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào trong thời gian học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Số: 5426/TTr-UBND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: huỳnh khánh toàn
564 Về việc bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và bố trí nguồn vốn để thực hiện
Số: 3883/TTr-UBND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
565 Tờ trình về đề nghị điều chỉnh kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số: 28/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
566 Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IX
567 Đề nghị thông qua Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam
Số: 3814/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
568 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 3754/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/07/2020  Người ký: Trần Đình Tùng
569 Về việc giảm phí tham quan trên địa bàn tỉnh
Số: 3579/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/07/2020  Người ký: Trần Đình Tùng
570 Đề nghị thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020.
Số: 3726/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
571 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Nam Trà My, Quế Sơn, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Tiên Phước, Hội An, Hiệp Đức, Tây Giang, Núi Thành, Đại Lộc, Phú Ninh, Đông Giang
Số: 3681/TTr-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
572 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 3670/TTr-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
573 Đề nghị thông qua Đề án về đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Số: 3649/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/07/2020  Người ký: Trần Văn Tân
574 Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
Số: 25/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
575 Thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 16
Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 3488/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 26/06/2020 
Người ký: Lê Trí Thanh
Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 3489/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 26/06/2020 
Người ký: Lê Trí Thanh
Đơn xin thôi đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 00 
Ngày ban hành: 21/05/2020 
Người ký: Trương Trọng Tiến
Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 26/TTr-HĐND 
Ngày ban hành: 03/07/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 27/TTr-HĐND 
Ngày ban hành: 08/07/2020 
Người ký: Võ Hồng
Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số:
Ngày ban hành: 14/07/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số:
Ngày ban hành: 14/07/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số:
Ngày ban hành: 14/07/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
576 Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
577 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Số: 3415/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
578 Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
Số: 2865/TTr-UBND  Ngày ban hành: 28/05/2020  Người ký: Trần Đình Tùng
579 Đề nghị ban hành Nghị quyết về cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu
Số: 2195/TTr-UBND  Ngày ban hành: 20/04/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
580 Đề án về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 2115/Tr-UBND  Ngày ban hành: 16/04/2020  Người ký: Lê Trí Thanh

Liên kết web

select

Liên kết Website