Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 30 trong 36, văn bản 581 đến 600 trong 705 văn bản.
581 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số: 48/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
582 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 53/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
583 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Số: 47/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
584 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Số: 60/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
585 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (trước ngày 04 tháng 10 năm 2001.
Số: 41/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
586 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020
Số: 55/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
587 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đề án về đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Số: 54/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
588 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 43/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
589 cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (Khu T12 và mở rộng)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị phía Tây sông Vu Gia thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu dân cư khu 5 thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết và phụ lục 05 dự án
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
590 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá xã hội trong sáu tháng đầu năm,nhiệm vụ,giải pháp sáu tháng cuối năm 2020
Số: 62/BC-HDND  Ngày ban hành: 12/07/2020 
591 BÁO CÁO THẨM TRA của Ban Văn hóa - Xã hội về Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn
nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số
09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 57/BC-HDND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
592 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021
Số: 7786/TTr-UBND  Ngày ban hành: 31/12/2020  Người ký: Trần Văn Tân
593 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 7730/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
594 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
Số: 7712/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
595 Tờ trình thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số: Tờ trình số 6992/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
596 Báo cáo thẩm tra của BAN DÂN TỘC HĐND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội các chương trình chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2020
Số: 59/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
597 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 40/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
598 Tờ trình đề nghị thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số: Tờ trình số 6994/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
599 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An, Quảng Nam
Số: 7003/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
600 Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 7072/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu

Liên kết web

select

Liên kết Website