Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 27 văn bản.
1 Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022
2 Về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
3 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
4 Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
5 Về danh mục dự án thu hồi đất năm 2024
6 Về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024
7 Sửa đổi Điều 3 Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND
ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
8 Quyết định chủ trương đầu tư
Dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh
9 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025
11 Quy định một số nội dung, mức chi thăm, tặng quà và hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Quy định nội dung, mức chi tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 DTNQ tạm giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024
14 Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
15 DTNQ Tạm giao biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024
16 DTNQ Quy định chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
17 Quy định đối tượng, mức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 DTNQ về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
20 Quy định nội dung, mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Liên kết web

select

Liên kết Website