Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022
2 Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025
3 Điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương
4 Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
7 Quy định mức thu phí, lệ phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Thông qua Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động; phương án cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam
9 Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ
10 Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Bắc Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ
11 Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Dự thảo Nghị quyết thí điểm phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025
13 DTNQ Giao bổ sung số lượng công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024
14 DTNQ Quyết định số lượng hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 DTNQ về việc đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
16 Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
17 Một số giải pháp quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
18 Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024
19 Về Chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh
20 Nghị quyết kỳ họp thứ hai mươi bốn, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website