Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
3 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
4 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
5 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
6 Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
7 Nghị quyết quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Nghị quyết sửa đổi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
10 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
11 Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025
12 Nghị quyết kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14 Về xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website