Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện

Người đăng: dangtin Lượt xem: 17981

Thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình, phong trào được phát động đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia, nhờ đó thanh niên ngày càng có điều kiện học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn bộ phận thanh niên, nhất là lực lượng thanh niên ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có điều kiện phát triển toàn diện; cần có chính sách tạo điều kiện, giúp đội ngũ thanh niên phát triển.

Để kịp thời triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020 và Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030.

Hoạt động trồng rừng "Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh “của thanh niên xã Trà Cang, Nam Trà My

Mục tiêu chung của Nghị quyết là xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề ra 06 nhóm mục tiêu. Để đạt được những mục tiêu này, Nghị quyết đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện, gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; (2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam. Huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên. Nghiên cứu đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ để thanh niên có cơ hội và điều kiện phát triển như giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, khởi nghiệp sáng tạo; (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; (4) Đổi mới hình thức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với thanh niên từng vùng miền; (5) Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, đẩy mạnh sự giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, hợp tác quốc tế trong công tác thanh niên; (6) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nghị quyết; (7) Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò, tính tích cực, chủ động, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các phong trào thi đua yêu nước, lập thân, lập nghiệp, khẳng định sự đóng góp của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Về nguồn lực thực hiện, ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để hỗ trợ phát triển thanh niên; nguồn xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Hải Yến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website