Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện

Người đăng: dangtin Lượt xem: 17890

Thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình, phong trào được phát động đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia, nhờ đó thanh niên ngày càng có điều kiện học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn bộ phận thanh niên, nhất là lực lượng thanh niên ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có điều kiện phát triển toàn diện; cần có chính sách tạo điều kiện, giúp đội ngũ thanh niên phát triển.

Để kịp thời triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020 và Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030.

Hoạt động trồng rừng "Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh “của thanh niên xã Trà Cang, Nam Trà My

Mục tiêu chung của Nghị quyết là xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn