Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Người đăng: dangtin Lượt xem: 7212

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua nghị quyết về biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022. 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

Theo đó, trên cơ sở Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế và kết quả thẩm định đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; ý kiến của cấp có thẩm quyền. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định 3.137 chỉ tiêu biên chế công chức (khối sở, ngành 1.396; UBND cấp huyện 1.741); tăng 11 chỉ tiêu so với năm 2021 nhưng thấp hơn số Bộ Nội vụ giao là 19 chỉ tiêu.

Đối với biên chế viên chức, UBND tỉnh đề nghị giao 29.775 chỉ tiêu; trong đó, hưởng lương từ ngân sách nhà nước do HĐND tỉnh quyết định 27.703 người (giảm 1.192 người so với số Bộ Nội vụ thẩm định, giảm 1.055 người so với năm 2021).

Về hợp đồng lao động, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giao 273 định mức lao động cho các cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam (tăng 117 định mức so với năm 2021); giao 90 định mức lao động đối với các các tổ chức hội (tăng 10 so với năm 2021); giao 2.290 định suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) cho các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Thẩm tra nội dung này, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất nội dung UBND tỉnh trình. Dẫn chứng số liệu về chỉ tiêu biên chế còn chưa sử dụng (268 chỉ tiêu biên chế công chức, 3.627 chỉ tiêu biên chế viên chức) trong khi các đơn vị, địa phương thiếu nhân lực làm việc Ban đề nghị khẩn trương chỉ đạo tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Ban đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính; thường xuyên rà soát mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập kịp thời trình HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức đã giao phù hợp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng biên chế.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website