Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

Tiên Phước: Thực hiện hiệu quả chính sách sắp xếp, ổn định dân cư

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:25 | 25/08 Lượt xem: 248

Việc hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam là chủ trương lớn, nhằm tập trung ưu tiên bố trí, sắp xếp dân cư, ổn định sản xuất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch khác nhằm phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; ổn định chỗ ở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội khu vực miền núi. 

Trong thời gian qua công tác bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư tại huyện Tiên Phước được các ngành và địa phương tích cực triển khai, nhân dân đồng tình ủng hộ, trong đó, đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình thực hiện; các hộ thuộc diện di dời theo quy định đã được tổ chức rà soát lập danh sách đầy đủ; trình phê duyệt thực hiện. Việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai, bố trí lại dân cư đã tạo tính chủ động trong phòng chống thiên tai, hạn chế các rủi ro do thiên tai gây ra đối với tính mạng và tài sản của người dân. Các hộ dân đến điểm tái định cư cơ bản đã có nhà ở khang trang, đời sống từng bước được nâng lên.

Giai đoạn 2021-2025, tổng số hộ được phê duyệt là 424 hộ. Năm 2021, huyện thực hiện di dời 44/45 hộ (di dời tập trung tại điểm sắp xếp dân cư tập trung Gò Má xã Tiên Cảnh 22 hộ và di dời xen ghép tại các xã khác 22 hộ), đạt tỷ lệ 97,8%, tổng kinh phí giải ngân là 3.616 triệu đồng. Năm 2022, tổng số hộ đã thực hiện di dời 12/53 hộ (trong đó di dời tập trung 03 hộ, di dời xen ghép 09 hộ), đạt tỷ lệ 22,64 %, tổng kinh phí giải ngân 852 triệu đồng, đạt tỷ lệ 56,84% so với vốn giao. Tổng số hộ dự kiến thực hiện trong năm 2023 theo kế hoạch là 154 hộ (xen ghép: 90 hộ; Tập trung: 64 hộ).

Khu tái định cư Gò má xã Tiên Cảnh

Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và những hạn chế nhất định như: việc khảo sát, triển khai Nghị quyết, cách hiểu, áp dụng về đối tượng hộ gia đình được hỗ trợ, sắp xếp, ổn định dân cư của các địa phương chưa có sự thống nhất, còn thiếu chặt chẽ nên một số địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu, dẫn đến đăng ký với số lượng lớn (424 hộ) nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết nên đạt tỷ lệ thấp. Tiến độ bố trí sắp xếp dân cư còn chậm so với kế hoạch đề ra; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của giai đoạn 2021- 2025 đạt tỷ lệ thấp; chưa có nguồn vốn để đầu tư khu tái định cư tập trung, đồng thời giá đất tăng cao, người dân không đủ khả năng tự mua để bố trí di dời xen ghép; các đối tượng sắp xếp dân cư hầu hết là hộ thuộc diện khó khăn nên khả năng thực hiện chương trình còn rất hạn chế.

Khu di dân khẩn cấp xã Tiên Cảnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, góp phần giúp người dân ổn định để sản xuất, sinh sống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, trong khi mùa mưa lũ sắp đến. Thiết nghĩ cần tập trung các giải pháp sau: 

Một là, UBND huyện chỉ đạo các Phòng, Ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan Mặt trận, các Hội, đoàn thể huyện, xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, cụ thể chính sách đến người dân, vận động nhân dân tích cực thực hiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư để nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác bố trí, sắp xếp dân cư góp phần nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện cơ chế, chính sách để các hộ dân hiểu và tự nguyện đăng ký tham gia đúng đối tượng và hiệu quả.
 
Hai là, xác định, di dời, bố trí dân cư vùng có nguy cơ cao bị thiên tai, như: vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu nguy hiểm… vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp chủ động trong phòng, chống thiên tai, hạn chế rủi ro do thiên tai gây ra, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm với tinh thần cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Cấp xã bám sát cơ sở để hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Rà soát, xét hoàn cảnh thực tế của từng hộ gia đình (điều kiện kinh tế, lao động, đất đai…) để lập phương án sắp xếp và triển khai thực hiện mang tính khả thi cao, kịp thời, đúng quy định.

Ba là, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát lại các Khu tái định cư tập trung Đồng Làng, thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu; điểm sắp xếp dân cư tập trung thôn An Đông, thị trấn Tiên Kỳ… qua đó, chủ động liên hệ làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng. Trong trường hợp cấp thiết, nghiên cứu phương án, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện cho chủ trương triển khai đầu tư các khu tái định cư để giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân trong vùng sạt lở, ngập lụt...

Bốn là, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, thực hiện cơ chế, chính sách cũng như đối tượng được hỗ trợ sắp xếp dân cư theo đúng quy định tại Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2405/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cần lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án để triển khai thực hiện việc di dời, sắp xếp dân cư có hiệu quả cao nhất. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong quá trình tổ chức thực hiện và định kỳ phải tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả tốt hơn .

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh – Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Phước

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website