Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Hoàn thiện quy định về tiếp xúc cử tri

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 9:43 | 15/05 Lượt xem: 275

Tiếp xúc cử tri giữa đại biểu dân cử với cử tri là hoạt động diễn ra thường xuyên, được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nhiều bất cập đã nảy sinh và thực tiễn cũng đòi hỏi những cải tiến, đổi mới trong TXCT. 

Chưa thu hút người dân


Dự thảo báo cáo của Ban Công tác đại biểu về tổng kết thực hiện quy định TXCT của đại biểu HĐND các cấp từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2023 cho biết về cơ bản hoạt động TXCT được thực hiện đa dạng về hình thức, linh hoạt về thời gian. Qua đó đại biểu dân cử thể hiện rõ chức năng đại diện trong tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Đa số đại biểu HĐND đã thể hiện vai trò, trách nhiệm, kỹ năng, năng lực và bản lĩnh thông qua việc giải đáp, trả lời ngay những vấn đề cử tri kiến nghị; có quan điểm đối với những ý kiến, kiến nghị mang tính cá nhân; định hướng cử tri tham gia những nội dung lớn làm cơ sở để các cơ quan thu thập ý kiến, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Duy Xuyên

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định, thực trạng chung ở các địa phương là nhiều hội nghị TXCT thiếu sự thu hút đối với người dân; trong thời gian ngắn nhưng có nhiều chủ thể cùng thực hiện TXCT. Thành phần tham dự TXCT chưa mang tính toàn diện, tình trạng “cử tri chuyên nghiệp”, “đại cử tri” chưa được khắc phục, chủ yếu là cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở, đại diện các đoàn thể và một bộ phận nhân dân có vấn đề bức xúc tham dự. 

Thực trạng này có nguyên nhân từ các quy định pháp luật. Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đều quy định về trách nhiệm TXCT của đại biểu dân cử 4 cấp dẫn đến trong một thời gian ngắn có nhiều Hội nghị TXCT từ đó thiếu sự thu hút đối với người dân. Bên cạnh đó, việc phân loại ý kiến, phân định thẩm quyền giải quyết để chuyển ý kiến cử tri đôi lúc thiếu rõ ràng, chồng chéo hoặc bỏ sót khiến nội dung cử tri phản ánh giải quyết chưa hiệu quả. Công tác theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau khi chuyển chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động giám sát giải quyết ý kiến cử tri mặc dù được nhiều địa phương thực hiện nhưng đa số lồng ghép hoặc giám sát qua văn bản nên hiệu quả không cao.

Cân nhắc về quy định TXCT sau kỳ họp

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc TXCT của đại biểu HĐND các cấp đang được Ban Công tác đại biểu lấy ý kiến Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố với 06 chương, 41 điều đề cập cụ thể và chi tiết các quy định liên quan TXCT. Từ quy định về trách nhiệm của đại biểu, quyền và trách nhiệm của cử tri đến nguyên tắc, hình thức, hội nghị TXCT, các hành vi bị nghiêm cấm,... Tại Điều 5 Dự thảo nghị quyết quy định về “Hoạt động, hình thức TXCT” đề cập 05 hoạt động TXCT gồm: TXCT định kỳ; TXCT ngoài đơn vị ứng cử;  TXCT nơi cư trú; TXCT tại nơi làm việc; TXCT theo chuyên đề.
 
Đồng thời, tại Điều 20 Dự thảo nghị quyết quy định TXCT về kỳ họp HĐND được thực hiện trước và sau kỳ họp HĐND. Quy định này là không trái với Luật Tổ chức chính quyền địa phương (theo Điều 94 và Điều 112 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì hoạt động TXCT của đại biểu HĐND phải được thực hiện “trước và sau mỗi kỳ họp”). Tuy nhiên, so với thực tế, với chương trình tổ chức kỳ họp thường lệ được HĐND thông qua là 02 kỳ/01 năm thì mỗi năm đại biểu HĐND có ít nhất 4 kỳ tiếp xúc, chưa kể các kỳ họp chuyên đề. Cử tri khi gặp đại biểu HĐND, mục đích chính là được phản ánh, kiến nghị và nhận kết quả trả lời các phản ánh, kiến nghị từ lần tiếp xúc trước. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai lần tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định khá ngắn, nên khả năng phát sinh các ý kiến mới rất ít. 

Mặc khác, TXCT trước kỳ họp là dịp để đại biểu thu nhận ý kiến cử tri, làm cơ sở tham gia quyết định tại kỳ họp. Hoạt động TXCT sau kỳ họp thường tập trung vào việc phổ biến kết quả kỳ họp cho cử tri và Nhân dân. Trong khi đó,  kết quả kỳ họp thường được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vì vậy, rất cần có phân biệt rõ ràng và có phương án quy định phù hợp đối với việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri. Đây cũng là một trong những vấn đề còn có ý kiến khác nhau được Ban soạn thảo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết việc TXCT đại biểu HĐND các cấp còn đề cập đến quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết và giám sát việc giải quyết YKCT (từ Điều 29 đến Điều 35); quy định về thời hạn giải quyết, trả lời cử tri (Điều 36); quy định về các hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri (Điều 37). 

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website