Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Bài 3: Kiến nghị giải pháp

Người đăng: Administrator Account Lượt xem: 3360

Tại Báo cáo 60/BC-HĐND ngày 07.5.2024, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị Chính phủ kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi trong thực hiện các dự án CNTT. Đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể trong tổ chức thực hiện của các sở, ngành.

Hoàn thiện quy định pháp luật

Qua khảo sát, Ban đề nghị UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản pháp lý liên quan tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam

Đối với các quy định cụ thể, quá trình thực hiện Nghị định 73, các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát sinh nhiều vướng mắc. Đây cũng là vấn đề được nhiều tỉnh, thành phố kiến nghị. Do vậy, Đoàn khảo sát tiếp tục kiến nghị Chính phủ kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT và số 04/2020/TT-BTTTT nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đồng thời  sớm ban hành cơ chế, quy định chung về kinh phí vận hành duy trì chi phí phục vụ kết nối, khai thác các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; xây dựng các tiêu chí, bộ công cụ đánh giá cụ thể về mức độ phát triển dữ liệu của cơ quan nhà nước;  chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục tình trạng rời rạc, cục bộ, thiếu chia sẻ, kết nối về dữ liệu nhằm tăng giá trị chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Đối với HĐND tỉnh, ngoài tăng cường giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách về chuyển đổi số như chính sách thuê chuyên gia; chính sách, định mức hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục dành nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh, hạ tầng CNTT đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh.

Cụ thể, rành mạch trách nhiệm trong thực hiện 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, vướng mắc đã chỉ ra, sử dụng hiệu quả phần kinh phí ngân sách tỉnh dự nguồn thực hiện các dự án CNTT, Đoàn khảo sát đề nghị các sở, ngành rà soát danh mục các CSDL đã đưa vào kế hoạch thực hiện giai đoạn, hằng năm để ưu tiên các dự án cấp thiết đảm bảo không trùng lắp với các CSDL của Trung ương và nội bộ của ngành. Khẩn trương triển khai xây dựng, vận hành các CSDL chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của tỉnh, cung cấp dữ liệu mở theo Kế hoạch của tỉnh. Triển khai lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ được duyệt. Khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai; nâng cấp, triển khai đồng bộ, hiệu quả, an toàn hoạt động của các hệ thống (quản lý văn bản, IOC, smart, egov Quảng Nam, hệ thống thông tin điện tử…); đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng triệt để CNTT vào công tác quản lý, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ... 

Bên cạnh đó, tiến hành đánh giá đầy đủ thực trạng hạ tầng CNTT của cơ quan, đơn vị, địa phương; đề ra kế hoạch, lộ trình bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT (phần cứng, phần mềm) đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực. Chỉ đạo rà soát đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cấp thiết, ưu tiên thực hiện. Tăng cường vai trò, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các ứng dụng CNTT. Bổ sung các quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án xây dựng CSDL chuyên ngành trong thu thập, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu; khắc phục tính cục bộ, rời rạc như hiện nay. Tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành trong thu thập, chuẩn hóa dữ liệu đảm bảo chất lượng; chia sẻ các CSDL đã hoàn thành và đảm bảo kết nối; nâng cao chất lượng vận hành các CSDL, hệ thống thông tin chuyên ngành.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm, giải quyết kịp thời các phát sinh trong quá trình đầu tư, bảo đảm các dự án đã có trong kế hoạch được thực hiện đúng trình tự thủ tục, tiến độ, chất lượng. Nghiên cứu tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm (nếu có).

- Bài 2: Xác định nguyên nhân

- Bài 1: Đánh giá thực trạng

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website