Tìm kiếm chung

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản: Hiển thị tìm kiếm

Cơ quan ban hành >> Ban Kinh tế & Ngân sách
 STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về

Loại văn bản: Thông báo (1)

  1 33/TB-HĐND 22/07/2016 Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Landscape

Loại văn bản: Kế hoạch (3)

  2 13/KH-HĐND 06/04/2016 Tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
Landscape
  3 3/KH-HĐND 23/02/2016 Giám sát phục vụ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VIII của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
Landscape
  4 29/KH-HĐND 07/05/2015 Kế hoạch giám sát phục vụ kỳ họp thứ 14 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Landscape

Loại văn bản: Quyết định (1)

  5 2/QĐ-HĐND 23/02/2016 Thành lập Đoàn giám sát phục vụ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VIII của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
Landscape

Loại văn bản: Báo cáo (38)

  6 28/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 Landscape
  7 27/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trêm địa bàn tỉnh Landscape
  8 26/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Landscape
  9 32/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra các đề án của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnhtại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa IX
Landscape
  10 31/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình kinh tế, thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
Landscape
  11 30/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020
Landscape
  12 29/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Landscape
  13 28/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Landscape
  14 27/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  15 18/BC-HĐND 20/04/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Landscape
  16 17/BC-HĐND 20/04/2016 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về đề án Kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ giai đoạn 2016-2020
Landscape
  17 16/BC-HĐND 20/04/2016 Tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Landscape
  18 90/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất và chuyển muc đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Landscape
  19 88/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án đề nghị công nhận xã Hương An, huyện Quế Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Landscape
  20 87/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016-2020
Landscape
  21 86/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Landscape
  22 85/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án và Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 Landscape
  23 84/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Landscape
  24 83/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

Landscape
  25 82/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2015
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
Landscape
  26 81/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ đạt tiêu chuẩn đô thị loại II,
trực thuộc tỉnh Quảng Nam
Landscape
  27 80/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra Ban Kinh tế và Ngân sách về Đề án và Dự thảo nghị quyết về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Landscape
  28 79/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí và lệ phí
thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
Landscape
  29 78/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 Landscape
  30 77/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2020 Landscape
  31 76/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thu - chi ngân sách năm 2015, dự toán ngân sách năm 2016, Landscape
  32 75/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế năm 2015 và kế hoạch năm 2016
Landscape
  33 74/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016 Landscape
  34 73/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VIII
Landscape
  35 72/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa VIII
Landscape
  36 51/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án và Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Landscape
  37 49/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015
Landscape
  38 48/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
Landscape
  39 47/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về
bãi bỏ Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 về thực hiện
chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung
Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND
Landscape
  40 46/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Landscape
  41 45/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

về Đề án và dự thảo Nghị quyết kiên cố hóa đường giao thông nông thôn

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Landscape
  42 44/BC-HĐND 02/07/2015 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Quảng Nam

Landscape
  43 50/BC-HĐND 08/07/2014 Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Landscape

Loại văn bản: Công văn (1)

  44 70/HĐND-KTNS 25/11/2015 V/v chuẩn bị tổ chức buổi tiếp xúc với một số hộ dân thôn Kế Xuyên, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình Landscape

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn