Tìm kiếm văn bản

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản mới

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
1 09/NQ-HĐND 21/03/2023 Kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 08/NQ-HĐND 21/03/2023 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My và dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
3 07/NQ-HĐND 21/03/2023 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và thông qua danh mục của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
4 06/NQ-HĐND 21/03/2023 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
5 05/NQ-HĐND 21/03/2023 Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 04/NQ-HĐND 21/03/2023 Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 và ngân sách trung ương năm 2023 (dự phòng) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 04/2023/NQ-HĐND 21/03/2023 Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
8 03/NQ-HĐND 21/03/2023 Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
9 03/2023/NQ-HĐND 21/03/2023 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
10 02/NQ-HĐND 21/03/2023 Điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 21/4/2022, 31/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
11 02/2023/NQ-HĐND 21/03/2023 Quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 01/NQ-HĐND 21/03/2023 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 01/2023/NQ-HĐND 21/03/2023 Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn