Hoạt động giám sát

Nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội

Nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tại buổi làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho Bạc Nhà nước tỉnh vào sáng ngày 11/6 về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử...

Khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội  trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Theo thông tin phản ánh của thị xã Điện Bàn tại buổi khảo sát, làm việc với Ban Văn hóa - Xã Hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối...

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024, ngày 06/6, Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (buổi sáng) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (buổi...

Khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội  trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 03/4/2024 về khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn...

Một số dự án đầu tư công chậm thực hiện quyết toán

Một số dự án đầu tư công chậm thực hiện quyết toán

Tiếp tục kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Núi Thành

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Núi Thành

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 03/4/2024 về khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên...

Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Hội An, UBND thị xã Điện Bàn

Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Hội An, UBND thị xã Điện...

Ngày 28/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND thành phố Hội An (buổi sáng), UBND thị xã Điện Bàn (buổi chiều) về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi...