Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH X
2 Gợi ý thảo luận Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X
3 THÔNG BÁO Thay đổi thời gian khai mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X
4 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026