Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026