Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
2 Nghị quyết về Bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống chomột số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Về thông qua đề án thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương
thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
4 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-2021
5 Về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
6 Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
8 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
9 Về việc quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Nghị quyết về Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2026
11 Về việc cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 05 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
12 Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
13 Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
14 Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
15 Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17 Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website