Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức

Thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thiết lập nền tảng phát triển bền vững
Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 17 vào ngày 28/11 và sẽ chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2023.
Nghe Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X
Sáng ngày 22.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với Sở Nội vụ để nghe báo cáo một số nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, gồm: (1) Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; (2) Quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; (3) Xử lý Nghị quyết số 144/2009/NQ-HĐND...
Cần có cái nhìn đúng để có định hướng, bước đi phù hợp
Đó là một trong những nội dung được quan tâm bàn luận tại phiên làm việc giữa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với các sở ngành liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Kinh tế, xã hội chuyển biến tích cực
Chiều ngày 6/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp định kỳ tháng 10/2023, đánh giá 10 tháng và bàn giải pháp thực hiện trong 2 tháng còn lại năm 2023.
Bài 2: Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục
Những thành tựu, kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW là đáng phấn khởi. Song, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần nhận diện, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục - đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Liên kết web

select

Liên kết Website