Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin đại biểu HĐND các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND (2021-2026)
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

Thư điện tử

Điện thoại

Đại  biểu kiêm nhiệm*

Cơ quan
(0235)

Di động

1. THÀNH PHỐ TAM KỲ

1.

 Trần Nam Hưng

14/11/1973

Chủ tịch

hungtn@quangnam.gov.vn

namhungtk@gmail.com

 

0913480404

X

2.

 Nguyễn Duy Ân

20/8/1969

Phó Chủ tịch

annd6@quangnam.gov.vn

 

0903580097

 

3.

 Lê Hoài Ngọc

14/7/1964

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

ngoclh@quangnam.gov.vn

 

0905624625

X

4.

 Đặng Thị Phú Hoa

10/12/1970

Trưởng Ban Pháp chế

hoadtp@quangnam.gov.vn

 

0942010262

 

5.

 Nguyễn Huy Thành

02/3/1969

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

thanhnh7@quangnam.gov.vn

 

0905204188

 

6.

 Trương Thanh Khôi

14/4/1979

Phó Trưởng Ban Pháp chế

khoitt@quangnam.gov.vn

 

0911111357

 

7.

 Lê Ngọc Dương

09/01/1983

Chánh Văn phòng

duongln1@quangnam.gov.vn

 

0979335311

 

2. THÀNH PHỐ HỘI AN

1.

 Trần Ánh

2/5/1964

Chủ tịch

anht@quangnam.gov.vn

3861490

0905193937

X

2.

 Nguyễn Văn Vinh

6/6/1968

Phó Chủ tịch

vinhnv4@quangnam.gov.vn

3861277

0905119519

 

3.

 Đinh Cao Thắng

1/22/1977

Trưởng Ban Pháp chế

thangdc1@quangnam.gov.vn

3915767

0905860737

 

4.

 Huỳnh Thị Kim Dung

11/24/1968

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

dunghtk1@quangnam.gov.vn

3915767

0935622521

 

5.

 Nguyễn Đức Chung

12/15/1975

Phó Trưởng Ban Pháp chế

chungnd75@gmail.com

3861265

0983178007

X

6.

 Đinh Phú Đông

1/1/1966

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

phudong8299@gmail.com

3861237

0913419894

X

7.

 Bũi Văn Dũng

3/12/1979

Chánh Văn phòng

dungbv@quangnam.gov.vn

3914829

0988620700

 

3. THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

1.

 Đặng Hữu Lên

19/5/1969

Chủ tịch

lendh@quangnam.gov.vn

 

0903565392

X

2.

 Ngô Văn Trịnh

12/12/1965

Phó Chủ tịch

trinhnv1@quangnam.gov.vn

 

0868724157

 

3.

 Trần Hải Vân

18/10/1978

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

haivantranvd@gmail.com

 

0914152824

X

4.

 Trịnh Cường

2/10/1969

Trưởng Ban Pháp chế

trinhcuongdienban@gmail.com

 

0905922509

X

5.

 Trần Ngọc Chinh

7/9/1982

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

chinhtn@quangnam.gov.vn

 

0932524945

 

6.

 Hồ Thị Minh Nguyệt

24/9/1980

Phó Trưởng Ban Pháp chế

nguyethtm@quangnam.gov.vn

 

0935753403

 

7.

 Lê Thanh Long

 

Chánh Văn phòng

longlt2@quangnam.gov.vn

 

0985533246

 

4. HUYỆN DUY XUYÊN

1.

 Nguyễn Công Dũng

01/10/1965

Chủ tịch

nguyencongdung2020@gmail.com

 

0913415551

X

2.

 Nguyễn Thanh Sơn

15/08/1978

Phó Chủ tịch

mrsondungdx@gmail.com

 

0935347778

0983440021

 

3.

 Trương Công Thanh

20/10/1982

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

congthanh2210@gmail.com

 

0986209847

X

4.

 Huỳnh Thị Hiền

14/11/1974

Trưởng Ban Pháp chế

hientpdc@gmail.com

 

0937356378

 

5.

 Van Công Tạo

10/11/1980

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

van.cong.tao@gmail.com

 

08360200497

 

6.

 Lâm Thị Vỹ

10/03/1980

Phó Trưởng Ban Pháp chế

vylamdx1981@gmail.com

 

0905248124

X

7.

 Đặng Hữu Phúc

01/04/1980

Chánh Văn phòng

huuphuc0104@gmail.com

 

0905629979

 

5. HUYỆN THĂNG BÌNH

 

1.

 Phan Công Vỹ

30/7/1965

Chủ tịch

congvy65@gmail.com

 

0913423476

X

2.

 Hồ Văn Minh

05/12/1966

Phó Chủ tịch

minhvphutb@gmail.com

 

0947010107

 

3.

 Nguyễn Thanh Phong

22/02/1978

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

thanhphonghttb@gmail.com

 

0905914740

X

4.

 Đoàn Văn Tùng

01/01/1967

Trưởng Ban Pháp chế

doanvantungtt@gmail.com

 

0981774164

X

5.

 Nguyễn Thanh Bình

05/07/1982

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

thanhbinh050782@gmail.com

 

0985995008

 

6.

 Lê Thị Huệ

11/5/1979

Phó trưởng Ban Pháp chế

lethihue_vp@gmail.com

 

0913800227

X

7.

 Phan Phước Đồng

11/9/1979

Chánh Văn phòng

phanphuocdong@gmail.com

 

0914378747

 

6. HUYỆN NÚI THÀNH

8.

 Nguyễn Tri Ấn

31/8/1964

Chủ tịch

annt3@quangnam.gov.vn

 

0913 407 067

X

9.

 Nguyễn Hữu Đạo

08/7/1965

Phó Chủ tịch

daonh@quangnam.gov.vn

 

0916 875 494

 

10.    

 Nguyễn Xướng

02/10/1966

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

xuongn@quangnam.gov.vn

 

0917027405

 

11.   

 Nguyễn Ngọc Ánh

02/6/1977

Trưởng Ban Pháp chế

anhnn7@quangnam.gov.vn

 

0908421005

 

12.   

 Bùi Minh Hùng

02/01/1986

Chánh Văn phòng

hungbm@quangnam.gov.vn

 

0985090146

 

7. HUYỆN ĐẠI LỘC

1.

 Nguyễn Hảo

15/11/1980

Chủ tịch

nguyenhaovptu@gmail.com

 

0903572548

X

2.

 Lê Thị Kim Hòa

19/05/1977

Phó Chủ tịch

kimhoadailoc@gmail.com

 

0973766940

 

3.

 Đặng Văn Kỳ

01/01/1971

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

dangvankyK30a@gmail.com

 

0983445306

X

4.

 Nguyễn Hữu Vĩnh

01/01/1979

Trưởng Ban Pháp chế

nghuuvinh79@gmail.com

 

0905501238

X

5.

 Trần Văn Lân

03/4/1970

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

lanldtbxhdailoc@gmail.com

 

0985683549

 

6.

 Võ Nam Phước

20/4/1968

Phó Trưởng Ban Pháp chế

vophuocnga@gmail.com

 

0982031895

 

7.

 Nguyễn Thị Thanh Nhàng

21/10/1980

Chánh Văn phòng

thanhnhang2110@gmail.com

 

0989290499

 

8. HUYỆN QUẾ SƠN

1.

 Đinh Nguyên Vũ

20/9/1979

Chủ tịch

dnvu.qnam@gmail.com

 

0905220133

X

2.

 Phạm Đình Bảy

15/7/1970

Phó Chủ tịch

hoangbay68@gmail.com

 

0984309045

 

3.

 Lê Quang Hòa

27/7/1979

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

lequanghoa1979@gmail.com

 

0905451745

X

4.

 Võ Đình Trung

20/8/1972

Trưởng Ban Pháp chế

 

 

0961200097

X

5.

 Lê Thị Tám

01/01/1976

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

tamlevpqs@gmail.com

3505009

 

 

6.

 Nguyễn Ngọc Mai

01/01/1965

Phó Ban Pháp chế

maingocqs@gmail.com

3505665

 

 

7.

 Lê Văn Trình

 

Chánh Văn phòng

trinhvphu@gmail.com

3649555

 

 

9. HUYỆN ĐÔNG GIANG

1.

 Lê Duy Thắng

29/3/1970

Chủ tịch

thangdonggiang@gmail.com

3898514

0974234568

X

2.

 Bhiryu Long

20/5/1975

Phó Chủ tịch

bhiryulongdg@gmail.com

3898514

0987775619

 

3.

 A Rất Thị Trinh

02/10/1980

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

thitrinhdg@gmail.com

3898514

0367059385

 

4.

 Lê Văn Trưởng

07/02/1972

Trưởng Ban Pháp chế

vantruongdg@gmail.com

3898514

0905145557

X

5.

 Zơ Râm Hanh

10/10/1969

Trưởng Ban Dân tộc

hanhzr@quangnam.gov.vn

3898514

0986998132

 

6.

 Nguyễn Ngọc Ân

10/4/1970

Phó Trưởng Ban Pháp chế

ngocandg@gmail.com

3898514

0945871196

 

7.

 Trần Quốc Tuấn

30/12/1977

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

quoctuanvbspdg@gmail.com

3898514

0854506507

X

8.

 Đinh Thị Thết

18/01/1984

Phó Trưởng Ban Dân tộc

dinhthithet@gmail.com

3898514

0944470555

X

9.

 Nguyễn Thanh Tân

20/11/1976

Chánh Văn phòng

thanhtankndg@gmail.com

3898514

0981242533

 

10. HUYỆN PHƯỚC SƠN

1.

 Đoàn Văn Thông

22/6/1972

Chủ tịch

thongdv2@quangnam.gov.vn

 

0905 271489

X

2.

 Hồ Văn Phen

26/7/1980

Phó Chủ tịch

phenhv@quangnam.gov.vn

 

0812278696

 

3.

 Hồ Văn Điều

25/02/1966

Trưởng Ban Pháp chế

dieuhv1@quangnam.gov.vn

 

0982198966

X

4.

 Trần Thanh Hải

27/5/1978

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

haitt9@quangnam.gov.vn

 

0868885577

X

5.

 Phạm Thị Minh Nguyệt

28/01/1978

Trưởng Ban Dân tộc

nguyetptm2@quangnam.gov.vn

 

0973626777

X

6.

 Nguyễn Thị Bốn

15/12/1981

Phó Trưởng Ban Pháp chế

bonnt2@quangnam.gov.vn

 

0772598741

 

7.

 Phạm Hết

28/6/1969

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

hetp@quangnam.gov.vn

 

0903555275

 

8.

 Nguyễn Văn Kiểu

24/9/1986

Phó Trưởng Ban Dân tộc

kieunv1@quangnam.gov.vn

 

0333533474

 

9.

 Trần Thiện Hải

01/0/1976

Chánh Văn phòng

haitt3@quangnam.gov.vn

 

0905495229

 

11. HUYỆN PHÚ NINH

1.

 Vũ Văn Thẩm

10/5/1965

Chủ tịch

 

 

0913499232

X

2.

 Phan Thanh Thám

28/12/1975

Phó Chủ tịch

thanhthamtamthai@gmail.com

 

0905432792

 

3.

 Nguyễn Hữu Bình

20/12/1978

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

nguyenhuubinh@phuninh.gov.vn

 

0914030515

X

4.

 Nguyễn Công Khai

08/10/1965

Trưởng Ban Pháp chế

congkhaiphuninh@gmail.com

 

0905879359

X

5.

 Bùi Thị Ánh Nga

12/12/1984

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

ngabuipn@gmail.com

 

0364921363

 

6.

 Huỳnh Thị Bích Phi

16/9/1981

Phó Trưởng Ban Pháp chế

bichphiphuninh@gmail.com

 

0914919914

 

7.

 Nguyễn Hùng Linh

24/10/1978

Chánh Văn phòng

nguyenlinhpn@gmail.com

 

0914056666

 

12. HUYỆN HIỆP ĐỨC

1.

 Nguyễn Văn Tỉnh

12/7/1964

Chủ tịch

vantinhqnhd@gmail.com

 

0905069646

X

2.

 Huỳnh Đức Viên

15/8/1967

Phó Chủ tịch

vientinhhd@gmail.com

 

0905624851

 

3.

 Hồ Xuân Hai

06/02/1965

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

haihx@quangnam.gov.vn

 

0984969126

 

4.

 Lưu Hoàng Ân

02/02/1980

Trưởng Ban Pháp chế

hoanganluu@gmail.com

 

0983356922

X

5.

 Đỗ Văn Pháp

12/12/1973

Phó Trưởng Ban Pháp chế

phapdv@quangnam.gov.vn

 

0913515494

 

6.

 Trần Thọ

10/10/1965

Chánh Văn phòng

thot3@quangnam.gov.vn

 

0963940707

 

13. HUYỆN NÔNG SƠN

1.

 Ngô Văn Sỹ

01/01/1977

Chủ tịch

ngovansyquangnam@gmail.com

3505123

0982212636

X

2.

 Tào Thị Tố Điểm

14/7/1977

Phó Chủ tịch

todiem1977hdns@gmail.com,

3505757

0345779757

 

3.

 Bùi Xuân Trung

14/01/1977

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

3505444

0976308521

X

4.

 Trà Tiến Tài

24/6/1980

Trưởng Ban Pháp chế

tainongson@gmail.com

3656941

0989281371

X

5.

 Lê Văn Đáng

01/01/1978

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

3646657

0984646657

 

6.

 Trần Minh Khoa

01/01/1982

Phó Trưởng Ban Pháp chế

thiennhanqpns@gmail.com

 

0974521513

 

7.

 Nguyễn Nam Tư

19/11/1982

Chánh Văn phòng

phuongvynguyen01@gmail.com

3505678

0917678369

 

14. HUYỆN NAM GIANG

1.

 La Lim Hậu

05/9/1970

Chủ tịch

haull@quangnam.gov.vn

 

0984762711

X

2.

 Zơ Râm Thị Hai

05/06/1977

Phó Chủ tịch

haizrt@quangnam.gov.vn

 

0384210191

 

3.

 Châu Văn Ngọ

07/7/1973

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

ngocv@quangnam.gov.vn

 

0989684416

X

4.

 Tăng Tấn Hưng

01/8/1970

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

hungtt@quangnam.gov.vn

 

0978580657

 

5.

 Zơ Râm Thị Nhung

07/5/1977

Trưởng Ban Pháp chế

nhungzrt@quangnam.gov.vn

 

0975103399

 

6.

 A Lăng Thị Thảo

28/1/1988

Trưởng Ban Dân tộc

thaoalt@quangnam.gov.vn

 

0969768188

 

7.

 Bhát Châu

10/12/1970

Phó Trưởng Ban Dân tộc

chaubh@quangnam.gov.vn

 

0368446030

X

8.

 A Lăng Trượp

01/4/1989

Chánh Văn phòng

truopal@quangnam.gov.vn

 

02353902333

 

15. HUYỆN TIÊN PHƯỚC

1.

 Phạm Văn Đốc

01/01/1964

Chủ tịch

phobithuhuyenuytp@gmail.com

3970333

0903567229

X

2.

 Nguyễn Minh Xinh

15/11/1977

Phó Chủ tịch

minhxinh92@gmail.com

3703555

0983716353

 

3.

 Nguyễn Khánh

20/6/1969

Trưởng Ban Pháp chế

khanhtoan1969@gmail.com

3705567

098 7371228

X

4.

 Trần Thị Thu Ba

31/8/1973

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

tranthuba777@gmail.com

3884777

0369293777

X

5.

 Nguyễn Văn Dũng

10/10/1964

Phó Trưởng Ban Pháp chế

vandungtp64@gmail.com

3884228

0979920732

 

6.

 Lê Thống Nhất

02/02/1976

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

thongnhat1975@gmail.com

3884228

0989287169

 

7.

 Lê Thị Thảo

22/02/1982

Chánh Văn phòng

ngocphuocqk5@gmail.com

3884228

0986953324

 

16. HUYỆN BẮC TRÀ MY

1.

 Nguyễn Thị Tuyết Thanh

15/11/1978

Chủ tịch

thanhntt2@quangnam.gov.vn

 

0988952356

X

2.

 Lê Thị Thu Vân

25/10/1981

Phó Chủ tịch

vanltt3@quangnam.gov.vn

 

0987243537

 

3.

 Hoàng Thanh Long

24/3/1975

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

longhoang0375@gmail.com

 

0357740270

X

4.

 Phan Công Lương

15/10/1965

Trưởng Ban Pháp chế

phancongluongbtm@gmail.com

 

0396848277

X

5.

 Nguyễn Văn Hoè

02/01/1978

Phó Ban Kinh tế - Xã hội

hoenv@quangnam.gov.vn

 

0982189216

 

6.

 Nguyễn Thị Thu Hà

14/4/1970

Phó trưởng Ban Pháp chế

hantt5@quangnam.gov.vn

 

0968169090

 

7.

 Lê Nho Triều

07/11/1979

Chánh Văn phòng

trieuln1@quangnam.gov.vn

 

0977292757

 

17. HUYỆN NAM TRÀ MY

1.

 Lê Thanh Hưng

05/10/1975

Chủ tịch

lethanhhungntmy@gmail.com

3880707

0914782397

X

2.

 Hồ Thị Minh Thuận

22/12/1983

Phó Chủ tịch

thuanbtcntm@gmail.com

3880015

0964824324

 

3.

 Nguyễn Tấn Thành

06/6/1976

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

thanhnvntm@gmail.com

3880026

0979889891

X

4.

 Nguyễn Hữu Nghĩa

25/6/1963

Trưởng Ban Pháp chế

ubktnamtramy@gmail.com

3880027

0914243846

X

5.

 Nguyễn Văn Cẩn

01/01/1969

Trưởng Ban Dân tộc

cannamtramy@gmail.com

3880028

0374020456

X

6.

 Nguyễn Thị Huyền Trang

28/3/1986

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

huyentrangtptkd@gmail.com

3880015

0963111054

 

7.

 Trần Thị Sáu

26/3/1986

Phó Trưởng Ban Pháp chế

tranthisau1905@gmail.com

3880015

0974797786

 

8.

 Hồ Quốc Khánh

05/7/1977

Phó Trưởng Ban Dân tộc

khanhquoc1977@gmail.com

3880015

0868455447

 

9.

 Nguyễn Đình Bình

17/01/1981

Chánh Văn phòng

dinhbinh_ntmy@yahoo.com.vn

3880015

0917986983

 

18. HUYỆN TAY GIANG

1.

 Bhling Mia

20/5/1970

Chủ tịch

miatg95@mail.com

 

0399995999

X

2.

 Phùng Thị Dung

25/04/1971

Phó Chủ tịch

dung1971tg@mail.com

3796020

0968069316

 

3.

 Pơloong Đinh

16/ 04/1978

Trưởng Ban Pháp chế

dinhhdndtg@mail.com

3796035

0357182346

X

4.

 Mạc Như Phương

1979

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

phuonghutg@mail.com

3796536

0903585639

X

5.

 Clâu Nghi

18/8/1967

Trưởng Ban Dân tộc

colaunghitg@mail.com

3796044

0964379955

X

6.

 Zơrâm Kagió

18/4/1970

Phó Trưởng Ban Dân tộc

conhdanhtg@mail.com

3796045

0966266611

 

7.

 Hồ Đắc Vinh

1979

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

vinhtaygiang@mail.com

3796045

0988976649

 

8.

 Coor Lúp

1985

Phó Trưởng Ban Pháp chế

lup85taygiang@mail.com

3796045

0334651433

 

9.

 Nguyễn Anh Tuấn

22/10/1978

Chánh Văn phòng

anhtuanpht@mail.com

3796018

0982692628

 


VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(tổng hợp)
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website